Zondagsnieuws 2 juli 2023Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 2 juli, Usselo: 10 uur
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Voorganger: Ds. Wiebke Heeren
Ouderling: Klaas Boersma, kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Diaken: Liesbeth Harms,
Koster: Gerard Roossink, Organist: Jan Fahner, Techniek: Rien van den Broeke.

Bloemen in de dienst
De bloemen gaan deze zondag als groet en felicitatie naar mevrouw Ter Riet, Eggelmorsweg 80 en naar mevrouw Dijks, Henri Dunantlaan 50. Zijn allebei jarig geweest en 80 jaar geworden.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
De diaconale collecte tijdens de dienst is bestemd voor de plaatselijke gemeente in Usselo! Samen gemeente zijn is lief en leed met elkaar delen, en daar heeft de diaconie uw hulp bij nodig!
Uw gift is zeer welkom!
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.
Hoe goed kent u uw medegemeenteleden? U bent misschien gewend om vaak bij dezelfde mensen aan tafel te gaan zitten, maar wij willen u verzoeken om vandaag, en misschien in de toekomst, bij de koffie eens een ander plekje op te zoeken. Kortom maak eens een praatje met iemand die u wel of niet van gezicht kent en maak op die manier kennis met elkaar.

De dienst volgende week zondagmiddag!
Teesinkbos, 14.30 uur Voorganger: Ds. Maaike Schepers-v.d.Poll.
Volgende week vindt de dienst plaats in het Teesinkbos op de locatie waar Toneelvereniging De Vriendschap op 7, 8, 11, 14 en 15 juli een groot Breugheliaans openluchtspel opvoert.
De dienst begint om 14.30 uur.
Parkeergelegenheid en tevens ingang is bij het sportpark De Zweede.
Als het weer tegenzit zal de dienst niet in de openlucht, maar in een grote tent worden gehouden. Slecht weer kan dus geen reden zijn om niet naar deze prachtige locatie te komen. Het wordt een mooie dienst in een bijzondere entourage.

Er is volgende week dus geen ochtenddienst in de kerk in Usselo.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch 053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondagmiddag en -avond!

Orde van dienst
Intochtslied: 213 : 1.2.3 (staande)
V: de heer zal bij u zijn G: de heer zal u bewaren
V: onze hulp is in de naam van de heer G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid G: en niet loslaat wat hij begon.
A: amen. ( de gemeente gaat zitten )
Gebed aan het begin
Lied: 213 : 4. 5
Gebed om de nood in de wereld
V: ...daarom bidden wij samen:
G: heer, ontferm u.
Lied: 304
Gebed om verlichting met de heilige geest
Moment voor: jij bent nooit in je eentje
Schriftlezing eerste testament: Jeremia 29: 1. 4 - 14
Lied: psalm 143: 1. 2. 5. 6
Schriftlezing tweede testament: Mattheus 10: 33 - 42
Lied: 841
Verkondiging
Orgelspel
Lied: 544 : 1. 2. 3. 4
Dank - en voorbede
Stil gebed
Onze vader
Collecte
Slotlied: 419 (staande)
Zending en zegen
Gemeente zingt: amen ( 3x )

 
 
terug