PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 2 oktober 2022 zondagsnieuws 2 oktober 2022


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 2 oktober 2022, Viering maaltijd van de Heer.
De Cantorij onder leiding van Lidy Dekker verleent medewerking aan de dienst.
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. Ria de Vries uit Almelo
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Henk Blik en Liesbeth Harms, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink
Koster: Hans Wooldrik, Organist: Peter Slotman


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.

Orde van dienst
De orde van dienst staat op de achterzijde van dit Zondagsnieuws
Bloemen in de dienst
De bloemen gaan deze zondag als groet en bemoediging naar mevrouw Doeve, De Posten 763 en naar de heer en mevrouw Wissink, Geesssinkweg 403.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Gemeentevergadering
Denkt u aan de gemeentevergadering op maandag 3 oktober in het Verenigingsgebouw?
Tijdens de vergadering doet de beroepingscommissie verslag van het beroepingswerk en zal ds. Wiebke Heeren zich kort voorstellen. Aansluitend is de verkiezing over het uitbrengen van het beroep op ds. Wiebke Heeren.

Collectes
Vandaag is het Israël zondag.
Daarom collecteren we voor de ontmoeting tussen de kerk en Israël. De verbondenheid met het volk Israël en verbondenheid met Palestijnse Christenen.
Diaconale roeping!
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het Christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 2 oktober. 
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 2 oktober.
Uw giften zijn zeer welkom.

Voedselbank
Als u het kunt missen, denkt u er dan aan dat u ook de komende weken een bijdragen voor de voedselbank kunt meenemen? De doos voor de Voedselbank staat voor in de kerk. Natuurlijk mag u ook een doos meenemen en thuis vullen. Zo kunnen we met elkaar een steentje bijdrage in de bestrijding van armoede. Voor u misschien een kleinigheid, voor anderen misschien een groot gebaar.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag 9 oktober
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. G. Lambers Heerspink uit Lonneker

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst
orgelspel
binnenkomst kerkenraad
welkom / mededelingen door ouderling van dienst
aansteken van de kaarsen en lied 600 vers1 en 2
intochtslied: 287 vers 1, 2 en 4
bemoediging en groet; drempelgebed
lied 119 vers 1
kyrië-gebed
lied 119 vers 3
gebed bij de opening van de Schriften
lezing OT: Habakuk 3 : 1 – 2 en 16 - 19
lied 910 vers 1, 2 en 4
lezing evangelie: Lucas 17 : 1 - 10
lied 339 a
schriftuitleg / verkondiging
lied 361 cantorij en allen
voorbede – stil gebed – slotgebed
- viering van de maaltijd:
klaarmaken van de tafel – inleiding op de viering, begin tafelgebed
gezongen vervolg tafelgebed door cantorij en allen: 403 b
nodiging om kring te vormen en brood en wijn met elkaar te delen
inzettingswoorden – gebed om de Geest – Onze Vader
delen van brood en wijn / tafelmuziek / dankgebed
slotlied 718
wegzending en zegen

 


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.