PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 30 april 2023 zondagsnieuws 30 april 2023


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 30 april 2023.
De liturgische kleur is wit.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. Jaap Jonk uit Laren.
Ouderling: Roel ter Borg Kerkrentmeester: Jan Berenbroek Diaken: Mieke Lippinkhof
Koster: Henk Aalpol Organist: Jan Fahner

Bloemen in de dienst
De bloemen gaan als felicitatie naar de heer en mevr. Mandemaker, Boterdijk 2- zij waren 25 jaar getrouwd en ter bemoediging naar de heer Reef, Twekkelerweg 350 (hij is terug uit het ziekenhuis.)

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collecte- Diaconaat Usselo De Diaconale collecte is deze zondag voor de plaatselijke gemeente in Usselo!Samen gemeente zijn is lief en leed met elkaar delen, en daar heeft de diaconie uw hulp bij nodig!  De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo.Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters. Uw giften zijn zeer welkom!

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week:
Usselo 10.00 uur ds. Wiebke Heeren. M.m.v. de cantorij.

Agenda en overige mededelingen:
Overleden: op 24 april is dhr. H.G. Lefers overleden, in de leeftijd van 86 jaar. Voor velen bekend als: Herman van de Gijns. Hij woonde aan de Bruggertstraat 453 in Usselo.

Zangavond op 11 mei 2023
Houdt u van zingen? Dan hopen we dat u meedoet met de zangavond op donderdag 11 mei. De Ring Enschede organiseert deze avond in de Ontmoetingskerk te Enschede vanaf 19.30 uur.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg,
tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst
Orgelspel
Woord van welkom
Zingen: Lied 9 uit “Geroepen om te zingen” (melodie Psalm 87 “Op Sions berg”)
Bevrijd van dienstbaarheid aan vreemde goden
zijn wij op weg naar het beloofde land,
de grote toekomst heeft ons overmand,
God doe ons op een nieuwe schepping hopen.


Wij dromen van gerechtigheid en vrede
leven voorgoed, geluk voor iedereen,
hemel en aarde ongedeeld bijeen
volop bewoonbaar zal de wereld wezen.Begroeting
Inleiding op de dienst
Vervolg lied 9
Verheugd zoeken wij tekenen van leven,
spelen wij in op wat God heeft beloofd,
wij vinden Jezus, Hij is onze hoop,
de eerste oogst van nieuwe mogelijkheden.


Met Hem de eerstgeborene der doden,
geven wij stralend van Gods toekomst blijk,
hoe onbewoonbaar deze wereld lijkt,
hardnekkig blijven wij in God geloven.
Hans Bouma


Gebed
Inleiding op de bijbellezing
165 -liedboek 439 “Verwacht de komst des Heren”
Wij leven in het duister,
gevangen in de tijd.
Open je hart en luister
dan word je nu bevrijd.
De ruimte van het licht
de vriendschap van de vrede
bezielen je gebeden,
op eeuwigheid gericht.

 


Je wortelt in je wezen,
je zoekt het ware zijn,
voorbij aan hoop en vrezen
en geluk of pijn.
Ontkomen aan de nacht,
ontworteld aan je dromen,
tot helderheid gekomen,
vervuld met nieuwe kracht.


Maak ramen van je ogen
en van je hart een schaal;
je wordt door Geest bewogen,
voor liefde een kanaal.
Je wordt het vergezicht;
een glimlach van het leven,
jou wordt de glans gegeven
van het intieme licht.


Edwin van KolExodus 5:22 – 6: 12
Gezang 511: 1,2, 6 en 7 “Door goede machten trouw en stil omgeven”
Exodus 6:28 – 7:7
Gezang 1009 “O lieve Heer geef vrede”
Verkondiging
Muziek
Gezang 704:1 en 2 “Dank, dank nu allen God”
Gebeden
Gaven
Slotlied Gezang 704: 3 “Lof eer en prijs zij God”
Zegen
Gezang 708: 1 en 6 “Wilhelmus van Nassouwe” Uitleidend orgelspel
  

 

 

 


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
Roel ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
 Riette Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank: Roel Bruinsma en Herma Blik.
Roel Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53   06-83989549
Copij via email:
drieklank@protestantsegemeente-usselo.nl

Reactie Zondagsnieuws
Roel ter Borg tel. 06-55075120 en Herma Blik tel. 06-49271654
Copij: zondagsnieuws@protestantsegemeente-usselo.nl
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.