PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 30 mei 2021 zondagsnieuws 30 mei 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Hierbij de orde van dienst voor 


Zondag 30 mei 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.


Usselo: 10 uur voorganger: ds. M. Schepers van der Poll uit Enschede.
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Henk Blik, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Koster: René Jongejeugd,
Organist: Peter Slotman.


Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Wij zijn blij dat wij u ook vandaag weer in onze kerk kunnen ontvangen. Denkt u er aan dat u op uw plaats blijft en dat u ook bij het verlaten van de kerk voldoende afstand van elkaar houdt.
Let u ook op de mededelingen op de website!


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we het lied “Waar twee of drie” twee maal.

Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken.
Wij verzoeken u om ook in het Verenigingsgebouw rekening te houden met de maatregelen rond Corona.
Bedenk ook dat de ander liever heeft dat u op afstand blijft. Respecteer dat!


De schriftlezingen zijn: Spreuken 8, de verzen 22 – 31 en Johannes 3, de verzen 1 - 16


De bloemen gaan als groet en felicitatie naar heer en mevrouw Huberts.
De bloemen gaan ook als groet en felicitatie naar mevrouw Roerink-Immink.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.
De collecten:
De eerste collecte is voor “Jong in Actie: kennismaken met diaconaat”.

Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met jong in Actie, een samenwerkingsproject  van Jong Protestant en Kerk in Actie maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze ontdekken dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat ze op veel plekken van betekenis kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. 
Het project geeft gemeenten handvaten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.
Voor diegene die thuis de dienst volgen kunnen hun bijdrage overmaken op de rekening van de Diaconie, Nl84RABO0316726532, o.v.v. Collecte 30 mei.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente, u kunt deze gift ook overmaken op de rekening van het College van Kerkrentmeesters, NL46RABO0316700541, o.v.v. deurcollecte.


De dienst volgende week zondag 6 juni
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Olaf Haasnoot

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!
Orde van dienst
bij het aansteken van de kaarsen: “Waar twee of drie”
lied 213, 1 en 4
bemoediging, groet en drempelgebed
kyriegebed
glorialied 705, 1 en 3
gebed voor het openen van de bijbel
1e Schriftlezing: Spreuken 8, 22 - 31
2e Schriftlezing: Joh. 3, 1 - 16.
lied: 680, 1,4,5
overdenking
orgelspel
lied: 825, 1,5,8
gebeden.
slotlied: 704, 1,2,3
wegzending en zegen.
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.