PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 31 oktober 2021 zondagsnieuws en orde van dienst 31 oktober 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 31 oktober 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur, Voorganger: ds. E. van Houwelingen uit Hengelo
Ouderling: Rineke Overbeek, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Koster: Hans Wooldrik,
Organist: Peter Slotman


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we van lied 600 de eerste twee verzen.

De schriftlezingen
Job 19, de verzen 23 tot en met 27a en Marcus 12, de verzen 18 tot en met 27.

Bloemen in de dienst
De bloemen van zondag 31 oktober zijn bestemd voor Mevr. Brinkman Voshaarweg 35 zij is terug uit het ziekenhuis. En voor Wim Cretier Dirk Papastraat 66 is na een behandeling in het ziekenhuis ook weer thuis.
Mevr .Minie Vreeman verblijft tijdelijk in Humanitas kamer 601 Hennepstraat 4 7552 DN Hengelo.
Bedankje
Mevrouw Helgard van Kempen heeft een paar weken geleden de bloemengroet uit de kerk mogen ontvangen en heeft ons met een mooie kaart hartelijk bedankt voor het medeleven vanuit onze gemeente en wenst ons allen een gezegende tijd toe.
Wij willen Helgard een goed herstel toewensen en hopen haar, wanneer dat weer mogelijk is, weer in onze kerk te mogen begroeten.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
Er wordt
tijdens de dienst gecollecteerd voor de diaconie en de deurcollecte is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op de rekening van de Diaconie: NL84RABO0316726532. o.v.v. Collecte 31 oktober.
Uw bijdrage voor de Plaatselijke Gemeente kunt u ook overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters:
NL 46RABO 0316700541 o.v.v. Deurcollecte 31 oktober.


De dienst volgende week zondag 7 november  Dankdag
Usselo, Aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds. Olaf Haasnoot.
mmv. de cantorij.Van de Diaconie 
Volgende week zondag is het Dankdag, daarom gaan we dit jaar weer bakjes brengen naar onze senioren die 85 jaar en ouder zijn en naar onze zieken in de gemeente. Graag doen we een beroep op onze gemeenteleden, om na de dienst de bakjes weg te brengen.


Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden door Rien van den Broeke en Joop Harms verzorgd.
Lijkt het u leuk om eens een kijkje te nemen hoe een en ander werkt, kijkt u dan na de dienst even achter in de kerk bij de “regietafel”. Rien en Joop geven u graag uitleg.


Bereikbaarheid van de kerk
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, zijn de werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat en de Boekelosestraat volop in gang. Momenteel zijn de werkzaamheden in de tussen de bebouwde komgrens bij de Lammerinkweg en de bebouwde komgrens aan de Enschedese kant in uitvoering. Hierdoor is onze kerk en het Verenigingsgebouw per auto slecht bereikbaar.
Op onze website vindt u informatie over de diverse werkzaamheden en belemmeringen ten gevolge van de werkzaamheden. Daar zullen wij u ook op de hoogte houden van wijzigingen in de planning.
Kunt u niet naar de kerk komen, denkt u dan aan de mogelijkheid om de diensten online te volgen. Onder het kopje
De kerk online! vindt u de link naar Kerkdienstgemist.
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!
Usselo, 31 oktober 2021
(Van de liederen alle coupletten. Tenzij anders aangegeven)
Orgelspel
Binnenkomst en woord van welkom, kaarsen
Lied: 283 In de veelheid van geluiden
Bemoediging, groet, drempelgebed
Kyriegebed
Glorialied: 713: 1, 2. 5 Wij moeten Gode zingen
Gebed voor de lezingen
Lezing: Job 19:23-27a
Lied: Psalm 116: 1 God heb ik lief
Lezing van het Evangelie: Marcus 12:18-27
Lied: 942 Ik sta voor U in leegte en gemis
Uitleg
Lied: 753 Er is een land van louter licht
Gebeden:
Voorbeden en stil gebed, Onze Vader
Slotlied: 657 Zolang wij ademhalen
Zegen
Orgelspel
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.