PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 3 juli zondagsnieuws 3 juli
Jaargang 23 Nummer 31


Z O N D A G N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 3 juli 2022
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. H. Wachtmeester uit Hengelo.
Ouderling: Roel ter Borg Kerkrentmeester: Jan Berenbroek Diaken: Henk Blik
Koster: Gerard Roossink , Organist: Jan Fahner

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we lied 600: 1 en 2


Vandaag kindernevendienst, de laatste kindernevendienst van het seizoen. We hebben een leuk programma. We beginnen om 10 uur in de kerk. David wordt daar officieel overgedragen naar de Tukkers. 


Bloemen in de dienst
De bloemen gaan als felicitatie naar de heer en mevr. Berenbroek, Buurserstraat 50. Zij waren 27 juni 50 jaar getrouwd. Ook als felicitatie gaan de bloemen naar de heer en mevr. Brunnekreeft , Jan van Elburgstraat 63. Zij waren 26 juni 65 jaar getrouwd.
Beide echtparen: van harte gefeliciteerd!
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
Werelddiaconaat India.
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten.
Schooluitval is bij hen erg groot!
Kerk in actie wil deze kinderen helpen.
Ze krijgen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties.
Ook besteedt Kerk in actie aandacht aan de thuissituatie en het gezinsinkomen, om ze samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.
Helpt U mee?
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 3 juli.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541t.n.v.College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 3 juli 2022.
Uw giften zijn zeer welkom.


Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 10 juli
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. E. de Bruin uit Losser.Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.
De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag! 
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Psalm van de zondag: P 47:1 en 2
Bemoediging en groet
Zingen: P 47:3
Kyriegebed
Glorialied: LB 867
Gebed van de zondag
Schriftlezing: Jes.66:10-14
Zingen: P 66:1 en 3
Schriftlezing: Lc.10:1-20
Zingen: LB 967:1, 3, 4 en 5
Verkondiging
Zingen: LB 974:1, 3 en 5
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: LB 425
Zegen

 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.