PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 3 oktober 2021 zondagsnieuws 3 oktober 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 3 oktober 2021, Maaltijd van de Heer
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. Olaf Haasnoot
Ouderling: Rineke Overbeek, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Koster: Henk Aalpol,
Organist: Jan Fahner


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingt de Cantorij van lied 600 het eerste vers en de gemeente met de Cantorij het tweede vers.


De schriftlezing
Marcus 10, de verzen 1 tot en met 16


Maaltijd van de Heer
Wij zijn blij dat het weer mogelijk is om vandaag de Maaltijd van de Heer te vieren.


Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat als groet en felicitatie naar mevrouw Cretier. Zij is 80 jaar geworden.
De tweede bos bloemen gaat als groet en bemoediging naar Alie Nijenhuis.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
De collecten voor deze zondag zijn voor de Diaconie en de Plaatselijke Gemeente.
Bij de uitgang is er gelegenheid om uw gaven hiervoor te geven.

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op de rekening van de Diaconie: NL84RABO0316726532. o.v.v. Collecte 3 oktober.
Uw bijdrage voor de Plaatselijke Gemeente kunt u overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters:
NL 46RABO 0316700541 o.v.v. Deurcollecte 3 oktober.


De dienst volgende week zondag 10 oktober
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. R.de Vries uit Almelo.


Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken. Wij verzoeken u om ook in het Verenigingsgebouw rekening te houden met de maatregelen rond Corona. Bedenk dat de ander misschien liever heeft dat u op afstand blijft, wilt u dit respecteren?


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden door Rien van den Broeke en Joop Harms verzorgd.
Lijkt het u leuk om eens een kijkje te nemen hoe een en ander werkt, kijkt u dan na de dienst even achter in de kerk bij de “regietafel”. Rien en Joop geven u graag uitleg.


Bereikbaarheid van de kerk
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, zijn de werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat en de Boekelosestraat volop in gang. Momenteel zijn de werkzaamheden in de tussen de bebouwde komgrens bij de Lammerinkweg en het Kerkenbruggerpad in uitvoering. Hierdoor is onze kerk en het Verenigingsgebouw per auto slecht bereikbaar.
Op onze website vindt u informatie over de diverse werkzaamheden en belemmeringen ten gevolge van de werkzaamheden. Daar zullen wij u ook op de hoogte houden van wijzigingen in de planning.
Kunt u niet naar de kerk komen, denkt u dan aan de mogelijkheid om de diensten online te volgen. Onder het kopje
De kerk online! vindt u de link naar Kerkdienstgemist.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

Orde van dienst zondag 3 oktober
Welkom
Aansteken van de kaarsen
cantorij 600:1
Allen 600:2
Inleiding
Lied 121:1
Begroeting
Lied 121:4
Kyrie gebed
Glorialied lied 867:1
Gebed om de Geest
Woord voor de kinderen
Lezing Marcus 10:1-16
Lied 782:1,2, 3.
Overdenking
Lied eten en drinken van brood en wijn
Gebeden en onze Vader
Instellingswoorden
Lied 405
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Slotlied 795
Zegen
Amen, amen, amen
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.