PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 4 juli 2021 zondagsnieuws 4 juli 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 4 juli 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. O.G. Haasnoot
Ouderling: Rineke Overbeek, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Rene Jongejeugd, Organist: Jan Fahner.
Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Wij zijn blij dat wij u ook vandaag weer in onze kerk kunnen ontvangen. Vanaf zaterdag 26 juni zijn er een aantal wijzigingen. Zo vervalt de mondkapjesplicht en mogen alle liederen meegezongen worden.
Belangrijk is de 1,5 meter afstand. Te allen tijde moet de 1,5 meter afstand in acht genomen worden.
Let u ook op de mededelingen op de website!
Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we het lied 598
______________________________________________________________________________________
Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken.
Wij verzoeken u om ook in het Verenigingsgebouw rekening te houden met de maatregelen rond Corona.
Bedenk ook dat de ander liever heeft dat u op afstand blijft. Respecteer dat!

De schriftlezingen zijn: Exodus 20: 8 – 11 en Johannes 5: 1 – 18.
______________________________________________________________________________________
De bloemen gaan als groet van ons allen naar dhr. Krikke, Oude Deldenerweg 268 en naar Marieke Haarman, Geessinkweg 401.
Wij leven mee met
mw. Duinhof-Leusink, Julie de Graaglaan 18, die tijdelijk verblijft in de Posten afd. 505B,
De Posten 135, 7544 LR Enschede
Mw. Tonnema-van Aken, Beukstr 26, de tijdelijk verblijft in Liberein De Brink 2,
Klaaskateplein 70, 7523 JZ Enschede
Mw. Holtkamp-Dikkers, Keizerweg 40, 7548 PX Boekelo.

Allen, die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben
______________________________________________________________________________________
Overleden
Op dinsdag 29 juni j.l. is overleden Gerda Johanna Breukers-Lansink in de leeftijd van 87 jaar. Gerda woonde aan de Lansinkweg 9A, 7548 RJ Boekelo. Dinsdag 6 juli a.s. om 11.00 uur zal de crematiepechtigheid plaatsvinden in crematorium Enschede, aula de Lijster, Usselerrietweg 40 in Usselo.
Jarigen
Door te late inzending kopij is de verjaardagskalender niet opgenomen in de Drieklank,
daarom worden de jarigen bij uitzondering in het Zondagsnieuws vermeld. En……..een kaartje sturen is altijd leuk.
08-07 mw. Duinhof-Leusink, tijdelijk De Posten afd. 505B, de Posten 135, 7544 LR Enschede
10-07 mw. Voogsgeerd-Geugies, Haaksbergerstraat 1004, 7548 PC Usselo
11-07 dhr. Scholten, Doolhof 14, 7548 BZ Boekelo
De collecten: De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie. (binnenlands Diaconaat). Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om erop uit te trekken. Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Actie vakantietas is één van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op de rekening van de Diaconie NL84RABO0316726532 o.v.v. Collecte 4 juli, Vakantietas. De collecte voor de kerk kunt u overmaken op de rekening van de kerkrentmeesters NL46RABO0316700541 o.v.v. Deurcollecte 4 juli.
Aan de uitgang staat een schaal waarop u uw bijdrage kunt deponeren. De opbrengst wordt verdeeld voor Diaconie en Kerk.
______________________________________________________________________________________
De dienst volgende week zondag 11 juli 2021
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: ds. A. Reitsma, Enschede.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
De namen van gemeenteleden die gefeliciteerd moeten worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag doorgeven aan Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!
Orde van dienst voor zondag
Welkom
Aansteken van de kaarsen We zingen Lied 598
Lied 216: 1 staande
Begroeting staande
Lied 216: 2, 3 staande
Gebed om ontferming
Glorialied 302: 1, 4
Gebed om de Geest
Kinderwoord
Lezing: Exodus 20: 8 – 11
Lied 672: 1, 6
Lezing Johannes 5: 1 – 18
Overdenking
Stilte
Lied 534
In gedachtenis mw. Breukers
Gebeden – voorbeden - stil gebed – onze Vader
Collecte aan de uitgang
Slotlied staande 608: 1,3
Zegen amen


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.