PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 4 oktober 2020 zondagsnieuws 4 oktober 2020
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 4 oktober 2020
De liturgische kleur is groen


Usselo: 10 uur voorganger: Ds. B. Wijnbergen uit Haaksbergen
Ouderling: Joke Pasman, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: René Jongejeugd.
Organist: Peter Slotman.
De Cantorij onder leiding van Lidy Dekker verleent haar medewerking aan de dienst.
Vandaag zijn ook de kinderen weer in de kerk. Zij gaan tijdens de dienst naar het Verenigingsgebouw voor de Kindernevendienst.


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen luisteren we naar de eerste twee coupletten van lied 600.


Geen koffie na de dienst
Helaas heeft het moderamen na de persconferentie van afgelopen maandag moeten besluiten om voor in ieder geval de komende 3 weken geen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken.
Wij beseffen ons dat het gezellig samenzijn na de dienst in het verenigingsgebouw ook aansluit bij het kerk zijn van onze gemeente. We hopen dat de situatie rond het heersende coronavirus spoedig zal verbeteren zodat we eind oktober na de dienst weer naar het Verenigingsgebouw kunnen voor een kop koffie of thee.


De schriftlezingen zijn: Jesaja 5, de verzen 1 tot en met 7 en Matteüs 21, de verzen 33 tot en met 43.


De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar voor de heer Bruinsma,
En naar de heer Verschoor.
 
De collecten:
De collecten bij de uitgang worden gelijk verdeeld tussen de plaatselijke gemeente en de diaconie.
De opbrengst voor de diaconie gaat naar Kerk en Israël.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op het bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe.DE Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.


Dienst volgende week zondag 11 oktober
Usselo: 10.00 uur, voorganger: Ds. Olaf Haasnoot


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Bij binnenkomst in de kerk bent u naar uw plaats begeleid door een van onze coördinatoren. Wij verzoeken u om na het plaats nemen niet meer door de kerk te lopen. Aan het eind van de dienst verzoeken wij u om op aanwijs van de zelfde coördinatoren de kerk te verlaten.
Laten we samen proberen om elkaar te beschermen tegen dit verschrikkelijke virus.


Reserveren voor de dienst
Ook in de komende periode moet u zich aanmelden als u wilt deelnemen aan de viering in onze kerk.
Voor het aanmelden hebben we een apart telefoonnummer en emailadres. Het aanmelden kan per e-mail op iedere zaterdag tot 12.00 uur naar pgusselo@gmail.com, of telefonisch op zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur naar tel. 06-14361675.
Bij uw opgave geeft u uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal bezoekers
uit uw eigen huishouden door.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.
Schriftlezingen


Jesaja 5: 1 – 7
Het lied van de wijngaard
51Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond. 2Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort. 3Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. 4Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? 5Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen: Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden. 6Ik zal hem laten verwilderen, er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied, dorens en distels schieten er op. De wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen. 7Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht, hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.


Matteus 21: 33 – 43
33Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. 34Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. 35Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde. 36Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. 37Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. 38Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: “Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken,” 39en ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. 40Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen?’ 41Ze antwoordden: ‘De onmensen! Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is.’  42Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen:
De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.” 43Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. 
Protestantse gemeente Usselo
Orde van dienst zondag 04 oktober 2020
Israël zondag
Werelddierendag (Fransiscus)
orgelspel
binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
woord van welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling
de kaarsen worden aangestoken.
- intochtslied lied 275: 1 en 2


staande gezongen.


(de dienst wordt geleid vanachter de tafel)
- bemoediging en groet
drempelgebed
lied 275: 3 en 4 (daarna gaat de gemeente zitten)
- kyrie-gebed
- glorialied 304: 1, 2 en 3
- gebed voordat er uit de Bijbel wordt gelezen
- 1 e schriftlezing Jesaja 5: 1 – 7
- Psalm 80: 4, 5 en 6
- 2 e schriftlezing Matteus 21: 33 – 43
- Lied 841: 1, 2 en 3
- uitleg en verkondiging (op de katheder)
- orgelspel
- lied 657: 1, 2 en 4


- dankgebed, voorbeden, stil gebed, gemeenschappelijk gebeden Onze Vader
- slotlied 423: 1, 2 en 3 (wordt staande gezongen)
- wegzending en zegen
- orgelspel
- collecte aan de uitgang van de kerk
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.