PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 5 september 2021 zondagsnieuws 5 september 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 5 september 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. B. Grandia uit Doesburg Thema van de dienst: Over wraak gesproken
Ouderling: Ria Teussink Diaken: Esther Mol;
Kerkrentmeester: Jan Berenboek
Koster: Henk Aalpol Organist: Jan Fahner

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Wij zijn blij dat wij u ook vandaag weer in onze kerk kunnen ontvangen. Denkt u er aan dat u op uw plaats blijft en dat u ook bij het verlaten van de kerk voldoende afstand van elkaar houdt.

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we lied 600 uit het Liedboek.

Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken. Wij verzoeken u om ook in het Verenigingsgebouw rekening te houden met de maatregelen rond Corona. Bedenk dat de ander ook liever heeft dat u op afstand blijft, wilt u dit respecteren?

De schriftlezingen zijn: Psalm 137 en Romeinen 12:14 t.m. 21
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar de heer en mevrouw Duinhof  Ariënsstate, Mekkelholtsweg 125, appartement nr. 428 en ook als groet van onze gemeente naar mevrouw Broen, Noord Esmarkerrondweg 616.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
De collecte voor de diaconie is voor: Een sterke kerk op een kwetsbare plek.
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp.
Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u overmaken op de rekening van de Diaconie NL84RABO0316726532 o.v.v. Wereld Diaconaat. 5 september.
De andere helft van de collecte gaat naar de Plaatselijke Gemeente. 
Hiervan is het nummer: NL46 RABO 0316700541 o.v.v. Deurcollecte 5 september


De dienst volgende week zondag 12 september startzondag!
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Olaf Haasnoot.

Bereikbaarheid van de kerk-werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat.
Op onze website vindt u informatie over de diverse werkzaamheden en belemmeringen ten gevolge van de werkzaamheden. Daar zullen wij u ook op de hoogte houden van wijzigingen in de planning.
Kunt u niet naar de kerk komen, denkt u dan aan de mogelijkheid om de diensten online te volgen. Onder het kopje De kerk online vindt u de link naar Kerkdienstgemist.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst op zondag 5 september 2021 in Usselo
Thema : Over wraak gesproken
- orgelspel
- binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
- woord van welkom en mededelingen door de dienstdoende
ouderling
- de kaarsen op de viertafel worden aangestoken
- intochtslied : Psalm 66:1 en 2 door de gemeente staande
gezongen.
- bemoediging en groet, gevolgd door een drempelgebed
Inleiding op de dienst
- kyrie-gebed. Na iedere intentie zingen we lied 367 d
- Glorialied : Lied 412: 1
Gebed van de zondag
- 1 e schriftlezing: Psalm 137
- We zingen : Psalm 82
- 2 e schriftlezing : Romeinen 12:14 t.m. 21
- We zingen lied 601
- uitleg en verkondiging
- Orgelspel
- We zingen lied 1012
- dankgebed, voorbeden, stil gebed, gemeenschappelijk gebeden
Onze Vader
- slotlied (wordt staande gezongen)
Als slotlied zingen we lied 993
- wegzending en zegen
- orgelspel
- collecte aan de uitgang van de kerk
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.