PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 6 december 2020 zondagsnieuws 6 december 2020
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 6 december 2020
De liturgische kleur is paars. 2e adventszondag.

Usselo: 10 uur voorganger: ds.M.Schepers-v.d.Poll uit Enschede.
Ouderling: Ria Teussink Diaken: Liesbeth Harms Kerkrentmeester: Riette Wissink
Koster: Rene Jongejeugd Organist: Peter Slotman.
Mmv de Cantorij o.l.v. mevr. Dekker.
Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Bij binnenkomst in de kerk bent u naar uw plaats begeleid door een van onze coördinatoren. Wij verzoeken u om daarna niet meer door de kerk te lopen. Aan het einde van de dienst verzoeken wij u om op aanwijzing van dezelfde coördinatoren de kerk te verlaten.
Geen koffie na de dienst
Er is geen koffie/thee na de dienst. Wij beseffen dat het gezellig samenzijn na de dienst in het verenigingsgebouw aansluit bij het kerk zijn van onze gemeente maar het kan helaas niet.
Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen luisteren we naar de eerste twee coupletten van lied 600.


De schriftlezingen zijn: Jesaja 40:1-11 en Joh. 1:19-28

De bloemen gaan als groet en felicitatie naar Mevr.ter Mors - zij is 92 jaar geworden. En als groet.naar mevr. Oosterveld.
De kerk online!
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het online kunnen volgen van onze diensten. Binnenkort kunt U de kerkdiensten van onze gemeente volgen via kerkdienstgemist. Dit kan dan op de PC door met de browser (Firefox, Internet Explorer of Microsoft Edge, Google Chrome) naar de site www.kerkdienstgemist.nl te gaan en daar in het "Zoek kerk" veld "Usselo" in te tikken en op het vergrootglas te klikken. Ook op een tablet of smartphone zijn de diensten te volgen, hiervoor moet de app "kerkdienstgemist" worden geïnstalleerd op het tablet of de smartphone. Binnen de app kan men weer zoeken naar "Usselo" om onze eigen kerkdiensten te kunnen volgen.De collecten:
Bij de uitgang is er één collecte .De opbrengst wordt verdeeld tussen de plaatselijke diakonie en plaatselijke gemeente.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.
Dienst volgende week zondag 13 december 2020
Usselo: 10.00 uur, voorganger: ds. H. van Boggelen uit Deventer.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
Reserveren voor de dienst
Voor het aanmelden hebben we een apart telefoonnummer en emailadres. Het aanmelden kan per e-mail op iedere zaterdag tot 12.00 uur naar pgusselo@gmail.com, of telefonisch op zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur naar tel. 06-14361675. Bij uw opgave geeft u uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal bezoekers uit uw eigen huishouden door.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Schriftlezingen
Jesaja 40:1-11
Troost voor Jeruzalem
40-1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.2-Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen.3-Hoor, een stem roept:‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,effen in de wildernis een pad voor onze God.4-Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd,laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.5-De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft.De HEER heeft gesproken!’ 6-Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.7-Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast.Ja, als gras is dit volk.’
8-Het gras verdort en de bloem verwelkt,maar het woord van onze God houdt altijd stand.
9-Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10-Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
11-Als een herder weidt hij zijn kudde:zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.


Lezing Johannes 1:19-28
19-Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20-Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21-Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22-Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23-Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24-De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, 25-vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 26-Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, 27-hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ 28-Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.