PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 6 februari 2022 zondagsnieuws 6 februari 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 6 februari 2022
De liturgische kleur is groen
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. H. Wachtmeester uit Hengelo
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Liesbeth Harms, Kerkrentmeester: Paul Swank,
Koster: Henk Aalpol, Organist: Jan Fahne
Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.


De schriftlezingen
De schriftlezingen zijn: : Jesaja 6, de verzen 1 tot en met 8 en Lucas 5, de verzen 1 tot en met 11.
De orde van dienst staat ook op de achterkant van dit Zondagsnieuws.
Bloemen in de dienst
De bloemen gaan deze zondag als groet en bemoediging naar  mevrouw Nagenborg, Lammerinksweg 102 en naar de heer Verbeek, Wissinksdijk 133.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
Bij de uitgang kunt u uw bijdragen geven voor de Protestantse Kerk en de Plaatselijke Gemeente.
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen.
De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren in hun strijd om het bestaan.

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 6 februari. 
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 6 februari.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 13 februari
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. R. de Vries uit Almelo.


Gevolgen strengere coronaregels voor onze kerk:
Het moderamen heeft besloten dat de diensten in onze kerk in Usselo weer met maximaal 50 kerkgangers bezocht kunnen worden. Wij verzoeken u om in deze dienst ingetogen mee te zingen. Als de maatregelen van de overheid tot wijzigingen leiden, wordt u daar op onze website van op de hoogte gesteld.


Kerkbalans
Afgelopen maandag zijn de enveloppen van de aktie Kerkbalans geopend en zijn uw bijdragen bij elkaar opgeteld.
De kerkrentmeesters zijn u dankbaar en verheugd dat tot afgelopen maandag een bedrag van € 62.244,00 is toegezegd. Er moeten nog enkele enveloppen worden ingeleverd, dus zal dit mooie bedrag waarschijnlijk nog een beetje oplopen.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!Orde van dienst


 
Orgelspel
Woord van welkom
Aansteken van de kaarsen
Intochtspsalm: 145:1 en 2
Bemoediging, groet en drempelgebed
Zingen: 145:3
Kyrië en gloria: 281:1, 2, 4, 6 en 10
Gebed van de zondag
Schriftlezing: Jes.6:1-8
Zingen: 138:1 en 2
Schriftlezing: Lc.5:1-11
Zingen: 836
Verkondiging
Zingen: 405
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Slotlied: 425
Zegen
Inzameling van de gaven bij de uitgang

  
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.