PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 6 juni 2021 zondagsnieuws 6 juni 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Hierbij de orde van dienst voor 


Zondag 6 juni 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. Olaf Haasnoot.
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Henk Aalpol,
Organist: Peter Slotman.

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Wij zijn blij dat wij u ook vandaag weer in onze kerk kunnen ontvangen. Denkt u er aan dat u op uw plaats blijft en dat u ook bij het verlaten van de kerk voldoende afstand van elkaar houdt.
Voor het eerst na lange tijd mag er weer in de kerk gezongen worden. We houden ons daarbij aan de richtlijnen, en daarom mogen we alleen het slotlied meezingen. We willen u allen verzoeken om het slotlied pianissimo, dus zacht mee te zingen.
Let u ook op de mededelingen op de website!

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we het lied “Waar twee of drie” twee maal.

Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken.
Wij verzoeken u om ook in het Verenigingsgebouw rekening te houden met de maatregelen rond Corona.
Bedenk ook dat de ander liever heeft dat u op afstand blijft. Respecteer dat!

De schriftlezingen zijn: Spreuken 8, de verzen 22 – 31 en Johannes 3, de verzen 1 - 16

De bloemen gaan als groet en felicitatie naar de heer en mevrouw Reef, Twekkelerweg 350. Zij waren 27 mei 50 jaar getrouwd.
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mevrouw Lefers, Heersenkampweg 35.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Jarigen
Door te late inzending kopij is de verjaardagskalender niet opgenomen in de Drieklank,
daarom worden de jarigen bij uitzondering in het Zondagsnieuws vermeld. En……..een kaartje sturen is altijd leuk.
8 juni mevr. M.E.J. Koek – Keleman Nrd.Esmarkerondweg 562 7533 CP Enschede
9 juni dhr. P. Doeve De Posten 763 7544 LL Enschede
9 juni mevr. H.W. Wonnink-Nijenhuis Veldgeuverweg 35 7547 RG Enschede
10 juni dhr. H. Lippinkhof BoekeloseStoomblekerij 59 7548 EE Boekelo
11 juni dhr. H. Duinhof Julie de Graaglaan 18 7545 RM Enschede


De collecten:
De eerste collecte is voor Kerk in Actie, Wereld Diaconaat Oeganda. “Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken”.
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van de kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.
Uw gift voor het wereld Diaconaat, onder vermelding van Oeganda, kunt u overmaken op de rekening van de diaconie: Diac.Prot.Gem. Usselo NL84RABO0316726532
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente, u kunt deze gift ook overmaken op de rekening van het College van Kerkrentmeesters, NL46RABO0316700541, o.v.v. deurcollecte.


De dienst volgende week zondag 13 juni
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. J. Bekhof uit Hengelo.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst zondag 6 juni Usselo
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Lied 288
Begroeting
Inleiding
Gebed om ontferming
Glorialied 793
Gebed
Woord voor de kinderen
Johannes 3:22-36
Lied 686
Overdenking
Stilte
Lied 670:1,2,7.
Gebeden onze Vader
Collecte
Slotlied 967 : 1, 3, 6, 7
Zegen amen


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.