PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 6 maart 2022 zondagsnieuws 6 maart 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 6 maart 2022, eerste zondag van de veertigdagentijd
De liturgische kleur is paars
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. Maaike Schepers – v.d. Poll
Ouderling: Roel ter Borg, kerkrentmeester: Paul Swank, Diaken: Liesbeth Harms,
Koster: Henk Aalpol, Organist: Jan Fahner
Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.
Orde van dienst
We lezen vandaag uit Deuteronomium 5, de verzen 6 tot en met 21 en uit Lucas 4, de verzen 1 tot en met 13.
De orde van dienst staat ook op de achterkant van dit Zondagsnieuws.Afscheid en herbevestiging ambtsdragers
Vandaag worden de ouderlingen Jan ter Mors en Roel ter Borg en de kerkrentmeesters Paul Swank, Henk Abbink en Jan Berenbroek herbevestigd in het ambt.
Vandaag wordt er ook afscheid genomen van de ouderlingen Rineke Overbeek en Ria Teussink.
Beide dames blijven wel betrokken bij het kerkelijk werk.
Helaas is de kerkenraad na dit aftreden onderbemand. Als u geïnteresseerd bent om ook zitting in de kerkenraad te nemen, neemt u dan contact op met onze preses Jan ter Mors, of met scriba Roel ter Borg.Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaan deze zondag als groet en felicitatie naar mevrouw Askes, Agaatstraat 7, zij is 85 jaar geworden.
Afgelopen week zouden de bloemen ook al naar mevrouw Askes gaan, maar toen was zij op vakantie. De bloemen zijn vorige week bij mevrouw Smit bezorgd, zij was 90 jaar geworden.

De tweede bos bloemen gaan als groet en bemoediging naar mevrouw Molendijk, Helmerstraat 240.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
De collecte voor de diaconie is weer tijdens de dienst.
Zowel de collecte voor de diaconie als ook de deurcollecte zijn voor Kerk in actie en bestemd voor “Noodhulp Oekraïne”
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit! Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte Noodhulp Oekraïne
Uw bijdrage voor de deurcollecte kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte Noodhulp Oekraïne.
Natuurlijk mag u beide collectes ook samen overmaken aan de diaconie.

Wij rekenen op uw ruimhartigheid. Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 13 maart, Maaltijd van de Heer
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. O. Reitsma uit Enschede.
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!Orde van dienst
Orgelspel.
Welkom en mededelingen.
Aansteken kaarsen. Zingen lied 600, 1 en 2.
Woorden ter inleiding
Aanvangslied 1010, 1, 2, 3, 4.
Bemoediging, groet, drempelgebed.
Zingen: ps. 91, 1 en 5
Kyriegebed
Zingen: lied 547, 2 en 3
Herbevestiging ambtsdragers.
Zingen: lied 362, 2
Gebed van de zondag
1e Schriftlezing: Deut 5, 6 - 21
2e Schriftlezing: Lucas. 4, 1 - 13

 
Zingen: lied 316, 1 en 4
Overdenking
Orgelspel.
Zingen: lied 538, 2 en 4
Gebeden
-voorbede
-stil gebed
-Onze Vader
Aankondiging collecte
Afscheid ambtsdragers
Slotlied: 416, 1,2,3,4
Wegzending en zegen.
Gezongen: Amen. 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.