PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 7 februari 2021 zondagsnieuws 7 februari 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 7 februari 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is alleen online te volgen.


Usselo: 10 uur voorganger: ds. Olaf Haasnoot
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Paul Swank,
Koster: Riëtte Wissink, Organist: Peter Slotman.


Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Deze dienst is alleen online te volgen. Door hier te klikken komt u direct op de pagina van onze gemeente op kerkdienstgemist.nl.
Let u op de mededelingen op de website!


Orde van dienst
Er is een nieuw kaarsenlied: “Waar twee of drie”.
U kunt op Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=IDFEua7_1tU&feature=youtu.be)een filmpje bekijken hoe dat klinkt. Onderaan dit Zondagsnieuws vindt u de muzieknotatie van het lied.


Welkom
Aansteken van de kaarsen
Lied:
Waar twee of drie mijn woorden horen,
Veelstemmig zullen zij verstaanbaar zijn,
Waar twee of drie eenstemmig zwijgen,
Vertrouw op mij: ik zal er zijn.
Lied 67:1
Begroeting
Lied 67:2
Kyriegebed
Lied 837:1
Gebed
Woord tot de kinderen
2 Kon 4:17-36.
Marcus 1:29-36
Lied 533:1, 3
Overdenking stilte
Lied 533:6
Gebeden – stil gebed- onze Vader
Collecte
Slotlied 833
Zegen Amen
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mevrouw Tonnema en naar de familie Berenenbroek.
De collecten:
Wat fijn dat u leest waar uw geld voor bestemd is. Deze week is het doel voor de plaatselijke Diaconie en Plaatselijke Gemeente. Want ondanks er geen fysieke kerkdiensten zijn kunnen wij u gelukkig via de digitale diensten vragen om een bijdragen. Het geld voor de Diaconie wordt o.a. gebruikt voor de bloemen die iedere zondag naar gemeenteleden wordt gebracht ter bemoediging of felicitatie. 9 X per jaar is de collecte voor de plaatselijke Diaconie bestemd. Dus u kunt zelf wel na gaan dat de helft van de opbrengst hieraan op gaat. De Plaatselijke Gemeente heeft het afgelopen jaar veel geld uitgegeven om de digitale kerkdiensten te realiseren. Daarom durven we met een gerust geweten het nummer van de Diaconie nog een keer te noemen.
NL84RABO0316726532. Voor alle duidelijkheid . Het geld wat binnenkomt wordt verdeeld tussen deze 2 doelen.


Dienst volgende week zondag 14 februari
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: ds. W. Janssen uit Losser


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via kerkdienstgemist. Dit kan dan op de PC door met de browser (Firefox, Internet Explorer of Microsoft Edge, Google Chrome) naar de site www.kerkdienstgemist.nl te gaan en daar in het "Zoek kerk" veld "Usselo" in te tikken en op het vergrootglas te klikken. Ook op een tablet of smartphone zijn de diensten te volgen, hiervoor moet de app "kerkdienstgemist" worden geïnstalleerd op het tablet of de smartphone. Binnen de app kan men weer zoeken naar "Usselo" om onze eigen kerkdiensten te kunnen volgen.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.