PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 7 mei 2023 zondagsnieuws 7 mei 2023


Z O N D A G N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 7 mei, Zondag Cantate
met medewerking van de Cantorij onder leiding van Lidy Dekker
De liturgische kleur is wit.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. Wiebke Heeren
Ouderling: Jan ter Mors, kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Diaken: Esther Mol,
Koster: Hans Wooldrik, Organist: Peter Slotman, Kerkdienst gemist: Joop Harms en Henny Dekker.
Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat deze zondag als groet en bemoediging naar de heer Bruinsma, Bastinglaan 25.
De tweede bos bloemen gaat als groet en felicitatie naar de heer Lansink, Goorsedijk 10, hij is vandaag 85 jaar geworden.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Collectes
De Diaconale collecte is deze zondag voor “Noodhulp, kerk in actie”.
Oekraïne
Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien in eigen dorp of stad. Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft.   
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Jan Hazeleger uit Eibergen

Gesprek rond de keukentafel bij Annet Grobben.
We nodigen iedereen op dinsdag 16 mei om 10.30 uur van harte uit om op een gezellige manier met elkaar kennis te maken rond de keukentafel van Annet Grobben aan de Oude Haaksbergerdijk 2. Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaars verhalen te luisteren. Onze predikant zal hierbij ook aanwezig zijn.
Wil je, wilt u, aanschuiven aan de keukentafel van Annet, stuur dan vóór maandag 15 mei een berichtje naar Annet. Tel: 0681790163 of per mail ervegrobben@outlook.com.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Zangavond op 11 mei 2023
Houdt u van zingen? Dan hopen we dat u meedoet met de zangavond op donderdag 11 mei. De Ring Enschede organiseert deze avond vanaf 19.30 uur in de Ontmoetingskerk te Enschede. De Ring heeft als taak de saamhorigheid tussen protestantse gemeenten in de regio te bevorderen. Door middel van een avond, waarop koren, cantorijen en allen die van zingen houden, elkaar kunnen ontmoeten. De avond zal onder de inspirerende leiding van ds. Hanna Rijken staan. Zij is universitair docent ‘Theologie en de kunsten (in het bijzonder kerkmuziek)’ aan de Protestantse Theologische Universiteit.
Enkele koren en cantorijen uit de regio zullen hun medewerking verlenen. Opgave vooraf niet nodig.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst
Aansteken van de Tafelkaarsen onder het zingen van:
Zend ons uw licht
Cantorij zingt voor, daarna herhalen allen:
Intochtslied: 216 : 1. 2 (staande)
V: De Heer zal bij u zijn G: de Heer zal u bewaren
V: Onze hulp is in de naam van de Heer G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid G: en niet in de steek laat wat Hij begon.
A: Amen. ( de gemeente gaat zitten )
Gebed aan het begin
Lied: 216 : 3
Gebed om de nood in de wereld
V: ...daarom bidden wij samen:
G: Heer, ontferm U.
Lied: Psalm 98 : 1. 2. 3
Cantorij: 4
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Moment voor….
Schriftlezing: Deuteronomium 6: 20 - 25
Lied: 929
Cantorij: Het hele lied
dan herhalen zij het en wij zingen het refrein mee
Schiftlezing: Johannes 14 : 1 - 14
Lied: 322
Cantorij: 1, Allen: 2. 3
Verkondiging
Orgelspel
Lied: 342
Dank- en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Collecte
Cantorij: 421 Vrede voor jou ( allen gaan staan )
Slotlied: 413
Cantorij: 421 Vrede voor jou
Zending en zegen
Amen ( 3x )
Lied 708: 1 en 6


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
Roel ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
 Riette Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank: Roel Bruinsma en Herma Blik.
Roel Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53   06-83989549
Copij via email:
drieklank@protestantsegemeente-usselo.nl

Reactie Zondagsnieuws
Roel ter Borg tel. 06-55075120 en Herma Blik tel. 06-49271654
Copij: zondagsnieuws@protestantsegemeente-usselo.nl
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.