PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 8 mei 2022 zondagsnieuws 8 mei 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 8 mei 2022, 4 e zondag van Pasen; Jubilate
De liturgische kleur is wit.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. R. de Vries uit Almelo
Ouderling: Roel ter Borg, Kerkrentmeester: Henk Abbink, Diaken: Esther Mol,
Koster: Gerard Roossink, Organist: Peter Slotman


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.


Orde van dienst
De orde van dienst staat op de achterkant van dit Zondagsnieuws.Bericht van overlijden
Op 30 april jongstleden is Wil de Graaf – van Katwijk overleden. De uitvaart heeft zaterdag 7 mei hier in de kerk plaatsgevonden, waarna ze op de hervormde begraafplaats is begraven.Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaan deze zondag als groet en bemoediging naar mevrouw Luunk, Usselerveenweg 200.
De tweede bos bloemen gaan als groet en bemoediging naar mevrouw Vreeman, De Mans 39.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie ( Noodhulp), Nigeria.
In noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten wonen in dorpen waar de bewoners zelf nauwelijks iets hebben. Er is te kort aan voedsel, water en hygiëne.
Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek.
Helpt U mee?
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 8 mei. 
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 8 mei.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.
De dienst volgende week zondag 15 mei, Dialectdienst
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H. Hinkamp uit Lichtenvoorde.


Hagepreek
Wij willen u uitnodigen om op Hemelvaartsdag een Hagepreek bij te wonen op het boerenerf van Fam. Ter Riet. Al tientallen jaren kent de Protestantse gemeente Haaksbergen -Buurse dit fenomeen. Vanuit Haaksbergen wordt er voor dauwtrappers een fietstocht hier naar toe georganiseerd. Als blijkt dat er ook vanuit Usselo belangstelling voor is kunnen we dit initiatief overnemen en een fietstocht organiseren naar de boerderij van Fam. ter Riet Zendvelderweg 16 bij Buurse.
Aanvang van de dienst is om 9.30 uur. 
Fietst u mee, dan kunt u zich bij Mieke Lippinkhof opgeven.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!Orde van dienst
Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad
Welkom / mededelingen door ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen en lied 600
Intochtslied: psalm 66 vers 1 en 2
Bemoediging en groet
Lied: psalm 66 vers 3
Kyriegebed
Glorialied 632
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Openbaring 7 : 9 - 17
Lied 23 c
Lezing: Johannes 10 : 22 - 30
Lied 339 a
Schriftuitleg
Orgelspel
Lied: 652
Gebeden – dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Slotlied: 653 vers 1, 6 en 7
Wegzending en zegen
Orgelspel
Uitgangscollecte 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.