PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 9 januari 2022 zondagsnieuws 9 januari 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 9 januari 2022
De liturgische kleur is wit
Deze dienst is alleen online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. R. de Vries uit Almelo
Ouderling: Rineke Overbeek, Diaken: Liesbeth Harms, Kerkrentmeester: Paul Swank
Koster: Henk Aalpol, Organist: Peter Slotman.
De Cantorij onder leiding van Lidy Dekker zal de liederen in de dienst zingen.


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.


De schriftlezingen
De schriftlezingen zijn: Jesaja 40, de verzen 1 tot en met 11, en Lucas 3, de verzen 15, 16, 21 en 22Bloemen in de dienst zijn als groet en felicitatie voor mevrouw Lutje Holzik, Burgemeester Stroinkstraat
367, zij is 85 jaar geworden en voor de heer Tieman, Jan van Elburgstraat 43, die na een ziekenhuis opname weer thuis is.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


De collecten:
De collecte “tijdens de dienst” is voor de diaconie.
De “uitgangscollecte” is voor de plaatselijke gemeente.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 9 januari. 
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 9 januari.
Uw giften zijn zeer welkom.


Gevolgen strengere coronaregels voor onze kerk:
Het moderamen heeft besloten om de diensten vanuit onze kerk in Usselo voorlopig alleen online te verzorgen.
Via onze website wordt u op de hoogte gesteld wanneer wij weer diensten met u als gemeentelid in de kerk gaan houden.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden door Rien van den Broeke en Joop Harms verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienstORGELSPEL
BINNENKOMST VAN KERKENRAAD
WELKOM / MEDEDELINGEN / AANSTEKEN VAN DE KAARSEN
Lied: 600 vers 1 en 2
INTREDELIED: psalm 100 vers 1 en 2
BEMOEDIGING EN GROET
LIED: psalm 100 vers 3 en 4
KYRIE-GEBED
GLORIALIED: 526 vers 1 en 2
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFTEN
SCHRIFTLEZING O.T.: Jesaja 40 : 1 – 11
LIED: 439 vers 1 en 2
SCHRIFTLEZING N.T.: Lucas 3 : 15, 16 en 21, 22
LIED: 339 a ‘U komt de lof toe …’
SCHRIFTUITLEG / OVERWEGING
ORGELSPEL
LIED: 527
GEBEDEN voorbede, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
SLOTLIED: 686
WEGZENDING EN ZEGEN
ORGELSPEL
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.