PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 9 mei 2021 zondagsnieuws 9 mei 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 9 mei 2021
De liturgische kleur is wit.
Deze dienst is ook online te volgen.

Usselo: 10 uur voorganger: Ds. Hazeleger uit Eibergen
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Paul Swank,
Koster: Riëtte Wissink, Organist: Peter Slotman.

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Wij zijn blij dat wij u vandaag weer in onze kerk kunnen ontvangen.
Let u op de mededelingen op de website!
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we het lied “Waar twee of drie” twee maal.

Koffie drinken
Na de dienst is helaas nog geen gelegenheid om samen koffie of thee in het verenigingsgebouw te drinken.


De schriftlezingen zijn: Jesaja 45 : 18 en 19, Johannes 4 : 7 – 12 en 20 en 21 en Johannes 15 : 9 – 17


De bloemen gaan als groet en felicitatie naar de heer van der Valk, hij is 90 jaar geworden
De bloemen gaan ook als groet en felicitatie naar mevrouw Doeve, zij wordt vandaag  80 jaar.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
De collecte tijdens de dienst gaat voor de diaconie naar Kerk in Actie, Noodhulp voor de Syrische vluchtelingen in Libië en Jordanië 
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in Libanon, Jordanië en Turkije.
Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.
De deurcollecte is bestemd voor de plaatselijke gemeente.


Voor degene die digitaal de dienst beluisteren is het voor u het wel bekende nummer van de RABO Bank Nl84RABO0316726532 onder vermelding : Noodhulp Syrische vluchtelingen.
De collecte voor de Plaatselijke Gemeente kunt u storten op Rekening
NL46RABO0316700541 onder vermelding collecte. 


De dienst volgende week zondag 16 mei is een dialectdienst
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: ds. H. Hinkamp uit Lichtenvoorde

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst
Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling
VOORBEREIDING
Aanvangslied : Lied 215 : 1,4 en 5.
Stil gebed
Bemoediging :
Zingen : Lied 215 : 6 en 7.
Kyrië, gezongen met de woorden van
Lied 281 : 1,2, en 3
Glorialied : Lied 281 : 6,7,8 en 10
DIENST VAN DE SCHRIFT
Groet
We zingen het gebed van de zondag bij de opening van de Schriften met de woorden van
Lied 333 ( 3x)
Eerste Lezing : Jesaja 45 : 18 en 19 ( lector? )
Zingen : Lied 33 : 2.
Brieflezing : 1 Johannes 4 : 7 – 12 en 20 en 21 ( voorganger)
Zingen : Lied 838 : 1
Evangelielezing : Johannes 15 : 9 – 17


Zingen : Lied 838 : 4
Verkondiging
Zingen : Lied 833 ( 3x)
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed – Voorbeden – stil gebed – “Onze Vader”
Inzameling van de gaven en orgelspel
Zingen : Lied 791 : 1,2,4 en 6
UITZENDING EN ZEGEN
Omwille van 4 en 5 mei : Lied 708 : 6
Orgelspel
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.