PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 9 oktober 2022 zondagsnieuws 9 oktober 2022


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 9 oktober 2022, Viering maaltijd van de Heer.
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. GertJan Lambers Heerspink
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Liesbeth Harms, Kerkrentmeester: Paul Swank
Koster: Henk Aalpol, Organist: Jan Fahner


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.


Orde van dienst
De orde van dienst staat op de achterzijde van dit Zondagsnieuws

Bloemen in de dienst
De bloemen gaan deze zondag als groet en felicitatie naar mevrouw en de heer Voortman, Usselerrietweg 110.
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Rita Veenbaas, Schiestraat 57.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.Gemeentevergadering
De beide kerkenraden van de PG Haaksbergen-Buurse en van Usselo zijn, net als de beroepingscommissie, verheugd u te mogen melden dat beide gemeentevergaderingen tot een positief resultaat hebben geleid en dat wij kunnen overgaan tot het bezorgen van de beroepingsbrief bij ds. Wiebke Heeren.


Collectes
Kerk in actie :  Missionair werk
Pioniersplekken:  nieuwe vormen van kerk zijn.
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezig houdt. De afgelopen 10 jaar zijn er 150 pioniersplekken vanuit de protestantse Kerk gestart. Nieuwe Christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie 
gedeeld wordt.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 9 oktober. 


De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 9 oktober.
Uw giften zijn zeer welkom.

Voedselbank
Als u het kunt missen, denkt u er dan aan dat u ook de komende weken een bijdragen voor de voedselbank kunt meenemen? De doos voor de Voedselbank staat voor in de kerk. Natuurlijk mag u ook een doos meenemen en thuis vullen. Zo kunnen we met elkaar een steentje bijdrage in de bestrijding van armoede. Voor u misschien een kleinigheid, voor anderen misschien een groot gebaar.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 16 oktober
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H. Cohen Stuart – Fens uit Haaksbergen


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.


Orde van dienst
ORGELSPEL voorafgaand aan de dienst.
WELKOM en MEDELING door ouderling van dienst
AANSTEKEN kaarsen op de liturgische tafel
AANVANGSLIED 215 : 1, 2 en 3
BEMOEDIGING EN GROET
DREMPELGEBED
LIED 215 : 4 en 7
KYRIEGEBED
Ons kyriegebed sluiten we af met Kyrië eleison – lied 367d.
Aansluitend zingen wij het Glorialied, lied 705 : 1
GLORIALIED 705 : 1
GEBED bij de opening van het Woord
TOELICHTING vooraf op Schriftlezing
SCHRIFTLEZING 2 Samuel 12 : 1 – 10; en 13 - 23
LIED Het lied van vergeving: Alfred C. Bronswijk. Uit: Rakelings Nabij
Melodie Lied 834; Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
1. Zo ver en toch nabij zijt gij,
hart van dit leven, bron in mij,
hand op mijn schouder, diep geheim,
van liefde, die met mij wil zijn.
2. U zet mij recht, wanneer ik val.
U geeft mij kracht, en bovenal
vergeeft U mij, waar oneffenheid
zich op mijn weg heeft uitgebreid
3. U bent een God van rechtop staan.
Van: ‘Mens je mag weer verder gaan!’
Van leven diep en menselijk,
van liefde groot en goddelijk
SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 221
GEBED
Voorbede - Stil gebed – Onze Vader.
Onze voorbeden sluiten we af met Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons
Lied 367e.
INZAMELING VAN GAVEN
SLOT LIED Hoe hoog onze wegen gaan. Gedicht: Hans Bouma Te zingen op de melodie van
Lied 518. ‘Hoe helder staat de morgenster’.
1. Hoe hoog onze wegen ook gaan,
alleen de liefde blijft bestaan,
een weg voor wie wil leven.
Al spreken wij ook ongehoord,
de liefde heeft het laatste woord,
niets houdt haar adem tegen.
Hopen, dromen, hoger roepen
verder zoeken, veel te wensen –
liefde, liefde maakt de mensen.
2. Wat gunt God ons het allermeest,
Hij overstelpt ons met zijn Geest
de kracht om te beminnen.
Een mens heeft lief, hij leeft voorgoed,
de Geest is eeuwig die hem voedt,
de toekomst mag beginnen.
Handen, harten, tasten wachten
zijn te machtig, zoete liefde
sterft niet, liefde goedertieren
3. De liefde zoekt zich zelve niet,
zij bloeit alleen wanneer zij dient,
de ander wil zij vieren.
Zij biedt zijn leven onderdak,
hij vindt geloof, is nooit tot last,
herbergzaam is de liefde.
Dood te boven
duurzaam leven
allerwegen, God geprezen
liefde wil hij voor ons wezen.
HEENZENDING EN ZEGEN
Gemeente: Amen, amen, amen
bij de uitgang.
(Uit voorzorg geven we elkaar bij het verlaten van de kerk geen handdruk)


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.