Zondagsnieuws en orde van dienst 10 september 2023Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 10 september Usselo 10.00 uur, 12e zondag van de zomer.
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is online te volgen.
Voorganger: Ds. Ed de Bruin uit Losser.
Ouderling: Klaas Boersma, Kerkrentmeester: Paul Swank, Diaken: Esther Mol
Koster: Henk Aalpol, Organist: Peter Slotman, Techniek: Ties Bos

Bloemen in de dienst gaan als groet van de gemeente naar de heer en mevrouw Bos, Herikebrink 87, en als groet en bemoediging naar mevrouw Holtkamp -Dikkers, Erve Leppink, Geessinkbraakweg 31.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Startzondag 24 september
Thema: Ga je mee of ……. Goa’j met?

Bij dit Zondagsnieuws hebt u de uitnodiging voor de startzondag op 24 september ontvangen.
Gaat u ook mee of…..Goa’j met? Wij ontvangen uw opgave graag vóór dinsdag 19 september.

Collectes
Kinderen en jongeren 
Vandaag collecteren we voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk!
Goed voorbereid met jongeren op weg
Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoen pakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.
Het kerkelijk seizoen begint weer en allerlei activiteiten starten op.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO 0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters. Uw giften zijn zeer welkom.

U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code onderaan deze pagina.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag: Usselo 10.00 uur voorganger: Ds. Maaike Schepers – v.d. Poll.

Voedselbank: u kunt in september pasta/rijst etc. inleveren.
Pastorale zorg
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch 053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !

Orde van dienst
Mededelingen van de kerkenraad
Aansteken van de tafelkaarsen
Daarbij zingt de gemeente
Lied: 600, vers 1 en 2
Intochtslied Lied 723: 1,2
Bemoediging en groet    
 Drempelgebed
Lied 139: 1,3
Kyriegebed
gebedsintenties
Lied 299b (Heer, ontferm U)
Vg:         Heer, ontferm U!
G:           Heer, ontferm U!
Vg:         Christus, ontferm U!
G:           Christus, ontferm U!
Vg:         Heer, ontferm U!
G:           Heer, ontferm U!

 
Glorialied: Lied 305: 1,2,3
Gebed van de zondag
 Lezing: Ezechiel 33:7-11
Lied 119a: 1,2,3,4
Lezing: Mattheus 18: 15-20
Lied 800: 1,2,3
Verkondiging
Orgelspel
Lied 418: 1,2,3,4
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en
Onze Vader
Collecte
Slotlied Lied 838: 1,3
Wegzending en zegen
Orgelspel

 


 
terug