PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 12 maart 2023 zondagsnieuws en orde van dienst 12 maart 2023


Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 12 maart.
De liturgische kleur is paars.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. Janneke Bekhof uit Hengelo.
Ouderling: Joke Pasman, kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Diaken: Liesbeth Harms
Koster: Henk Aalpol, Organist: Peter Slotman.

Bloemen in de dienst
De bloemen gaan als groet naar Mevr. Duinhof, Mekkelholtsweg 125/428 en naar de heer Rommelaar, Stationsplein 29 hij is 80 jaar geworden.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
Diakonie: 40 dagentijd collecte
Kerk in actie Omzien naar gevangenen
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. 
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.

Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo.
Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters. Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

Stiltevieringen (vespers) ‘Op weg naar Pasen 2023’
Tot Pasen is er elke woensdagavond van 19:00 – 19:25 uur zo’n viering. Op 15 maart in Twekkelo. Stiltevieringen zijn laagdrempelige meditatieve momenten van een klein halfuur waarin stilte omlijst wordt met gebed, Bijbellezing, muziek en zang.
Voor nadere informatie: zie www.pkn-haaksbergen.nl of neem contact op met dominee Wiebke Heeren.

Paasmiddag voor “senioren”.
In de Drieklank van februari heeft hiervoor een uitnodiging gestaan. Wie zijn nu die senioren, daarover ontstond discussie tijdens het koffie drinken. Daarom hebben we het volgende bedacht. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd voor deze middag, waarin de ontmoeting centraal staat. Deze middag wordt gehouden op zaterdag 1 april. Vanaf 14.15 uur staat de koffie klaar in ons verenigingsgebouw. Onze eigen predikant verzorgt de liturgie . Gerrit Harms laat mooie foto’s zien van zijn reis naar Mongolië en de middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd. U mag natuurlijk familie ,vrienden of buren meenemen, want we zijn een kerk voor iedereen. Gesymboliseerd door het Open Venster werk. Tijdens de koffie kunt u zich hiervoor opgeven of tot en met woensdag 29 maart bij Greetje van der Valk tel: 0534282020 of Mieke Lippinkhof 0534357195.

De dienst volgende week zondag
Usselo 10.00 uur ds. Jan Hazeleger uit Eibergen.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst
Usselo 10 uur Zondag 12 maart 2023.


Orgelspel


binnenkomst dienstdoende ambtsdragers


woord van welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling


de kaarsen op de viertafel worden aangestoken door de ouderling of door iemand in de kerkzaal.


Intochtslied: lied 25A


bemoediging en groet


lied: lied 556: 1, 2, 3, 4


kyrie-gebed


Lied: lied 561


gebed voordat er uit de Bijbel wordt gelezen


1e schriftlezing: Exodus 17: 1 – 17


Lied: lied 95: 1 en 4


2e schriftlezing: Johannes 4: 5 – 26


Lied: lied 653: 1, 3, 4 en 7


uitleg en verkondiging (op de katheder)


orgelspel


lied: lied 538


dankgebed, voorbeden, stil gebed, gemeenschappelijk gebeden Onze Vader


inzameling van de gaven


slotlied: lied 418


wegzending en zegen


orgelspel 

 

 

 


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. W. Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Zondagsnieuws
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.