zondagsnieuws en orde van dienst 12 mei 2024Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo


(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 12 mei,
5e zondag van Pasen; “Wezenzondag” tussen hemelvaart en Pinksteren
De liturgische kleur is wit
Deze dienst is ook online te volgen.
Twekkelo: 10 uur Voorganger: Ds. Jaap Jonk, Laren
Ouderling: Ria Teussink, Kerkrentmeester: Klaas Boersma, Koster: Gerard Overbeek,
Organist: Jan Fahner

Bloemen in de dienst
De bloemen gaan deze zondag als groet en felicitatie naar mevrouw Boers, Theo van Doesburgstraat 6.
Zij is afgelopen week 80 jaar geworden.

Bericht van overlijden
Zondag 5 mei j.l is op de leeftijd van 90 jaar overleden Henny Lippinkhof. Henny was 46 jaar getrouwd met Mieke, die hij leerde kennen op de school waar ze beiden werkten. Ze hebben samen jaren op het Twekkelerveld gewoond. De laatste jaren woonden Henny en Mieke aan de Boekelose
Stoomblekerij 59 in Boekelo. Na een periode van afnemende gezondheid is hij aldaar op 5 mei
j.l. overleden. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 10 mei j.l. in de kerk van de Protestantse Gemeente te Usselo. Na de dienst vond de begrafenisplechtigheid plaats op de Hervormde Begraafplaats Usselo.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes Collecte kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat Nederland
Kerk zijn met en voor elkaar. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat bij hen leeft en zich te ontwikkelen.In De Sleutel is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Zo ontstaan gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar.   

De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw giften zijn zeer welkom.


De dienst volgende week zondag 19 mei, eerste Pinksterdag
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Job Stein uit Haaksbergen. m.m.v. de cantorij.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Kutuurhuus een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

Pastorale zorg
Vanwege het ziekteverlof van ds. Wiebke Heeren kunt u met vragen rondom pastorale zorg contact opnemen met Roel ter Borg.
Tel: 06 550 751 20 

Hij zal u verder helpen met uw vraag en zo nodig contact opnemen met de predikant die ds. Wiebke Heeren vervangt.

De kerk online
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Evita Vledder, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch
053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u allen een fijne zondag en week.

Orde van dienst
Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling
Kaarsenlied : Lied 600 : 1 en 2.
Intochtslied 207: 1,2 en 3 “De trouw en goedheid van de Heer”
Begroeting
Kyrie en Gloria
Gebed van verootmoediging
Loflied 663: 1 en 2 “Al heeft Hij ons verlaten”
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de bijbel
Johannes 17: 13 t/m 26
Gezang 666: 1 en 2 “De Heer is opgetogen”
Verkondiging
Orgelspel
 
Gezang 825: 1, 2 en 3 “ De wereld is van Hem vervuld”
De gebeden en de gaven
Dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk “Onze Vader”
Inzameling van de gaven
Besluit en zegen
Gezang 793: 1 en 2 “Bron van liefde, licht en leven”
Zegen
Uitleidend orgelspel


 
terug