Zondagsnieuws en orde van dienst 13 augustus 2023Z O N D A G N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag Twekkelo: 10 uur.
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is niet online te volgen.
Voorganger: Ds. Jaap Jonk uit Laren.
Ouderling: Roel ter Borg, kerkrentmeester: Paul Swank, Diaken: Esther Mol
Koster: Gerard Overbeek, Organist: Peter Slotman

Bloemen in de dienst
De bloemen gaan deze zondag naar mevr. Lefers, Haaksbergerstraat 962 en naar dhr.de Graaf, Henri Dunantlaan 31 ( hij is 90 jaar geworden).

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Collectes
De diaconale collecte is deze zondag voor Ghana.
Een sterke kerk op een kwetsbare plek!
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren contacten met moslims. 
Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.
Monica vertelt: “Drie jaar geleden zijn we een nieuwe kerk gestart in Tamale, in het noorden van Ghana. In onze kerk komt maar één keer per maand een predikant langs. De andere keren preken we zelf. Ik geef les op een basisschool en zorg voor mijn gezin, maar ik leid ook zondags diensten. Die duren bij ons drie uur. Twee jaar geleden ben ik met deze training van de kerk gestart. Ik leer van alles over het Oude en Nieuwe Testament, ethiek, liturgie, bidden en de missie van de kerk. Dankzij de trainingen voel ik me een stuk zekerder in mijn werk voor de kerk.”

De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.
Uw giften zijn zeer welkom.


U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code.Voedselbank.
U kunt weer produkten inleveren. Het thema is nu: rijst/pasta. Dank voor uw bijdrage!

Wadlopen op zaterdag 9 september.
Verschillende jaren al gaat een groep jongeren vanuit Usselo dit avontuur aan onder leiding van Henk Blik, onze ervaren wadloopleider! Start om 10.30 uur in Noordpolderzijl.
Vertrek vanaf Usselo om 7.30 uur. Opgave voor 24 augustus bij:
Henk Blik : hjblik@hjb-ict.com of Rineke Overbeek: rineke.overbeek@gmail.com
of Wiebke Heeren: wiebkeheeren@hotmail.com

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Kulturhus een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag,
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds.Jaap Jonk uit Laren.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch 053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

Orde van dienst


Inleidend orgelspel
Mededelingen
Overdracht van de dienst door de ouderling aan de voorganger
Inleiding op de dienst
Gemeente gaat staan
Intochtslied Psalm 42 1 en 3
Onze hulp’ en begroeting
Gebed om ontferming
Loflied gezang 971: 1 en 2
Gebed voor de schriftlezing
Schriftlezing Marcus 4: 35 t/m 41(er is één lezing)
Lied 978:1
Verkondiging
Orgelspel
Lied 978: 2, 3 en 4
Dank en voorbeden, ‘Onze Vader’
Slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’
Zegen
Uitleidend orgelspel.

 

 


 
terug