PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 13 febr.2022 zondagsnieuws en orde van dienst 13 febr.2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 13 februari 2022
De liturgische kleur is groen
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. R. de Vries uit Almelo
Ouderling: Joke Pasman, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek,
Koster: René Jongejeugd, Organist: Peter Slotman
Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.


De schriftlezingen
We lezen vandaag uit Jeremia 17, de verzen 5 tot en met 10 en uit Lucas 6, de verzen 17 tot en met 26.
De orde van dienst staat ook op de achterkant van dit Zondagsnieuws.
Bloemen in de dienst
De bloemen gaan deze zondag als groet en bemoediging naar Henk Abbink, Nieuwe Kampweg 130 en naar Gerrit ter Horst, Roelof Blokzijlstraat 40.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn en voor allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.
De collecten:
Bij de uitgang kunt u uw bijdragen geven voor de Protestantse Kerk en de Plaatselijke Gemeente.
Uw bijdrage voor de diaconie is bestemd voor Kerk in actie.

Nepal: Meer werkgelegenheid voor jongeren.
Werkloosheid onder jongeren in Nepal is hoog. Veel jongeren werkten als arbeidsmigrant in Indië , of Maleisië onder erbarmelijke omstandigheden en lage lonen. Door Corona moesten ze terug naar Nepal. Kerk in actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 13 februari. 
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 13 februari.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 20 februari
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Dhr. Wietze Ekker


Gevolgen strengere coronaregels voor onze kerk:
Het moderamen heeft besloten dat de diensten in onze kerk in Usselo weer met maximaal 50 kerkgangers bezocht kunnen worden. Wij verzoeken u om in deze dienst ingetogen mee te zingen. Als de maatregelen van de overheid tot wijzigingen leiden, wordt u daar op onze website van op de hoogte gesteld.
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Definitieve plek monument Roelof Blokzijl en Johannes ter Horst
Misschien heeft u de zwerfkei met plaquette al bij het Verenigingsgebouw zien liggen waar deze op 2 oktober in de aanwezigheid van nazaten is onthuld. Op 21 januari heeft dit monument zijn definitieve plek bij de duiker onder de Haaksbergerstraat, vlak bij Wissinks Möl, gekregen.
Twee verzetsstrijders, Roelof Blokzijl en Johannes ter Horst, zijn hier op zondag 24 september 1944 gevonden door kerkgangers nadat zij de avond daarvoor zijn vermoord door Duitse politieagenten. Meer informatie over Roelof Blokzijl en Johannes ter Horst kunt u vinden op de website https://www.johannesterhorst.nl/roelof_blokzijl (tussen roelof_blokzijl staat een laag streepje).


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!
Orde van dienst
Orgelspel
Welkom, mededelingen en aansteken van de kaarsen
Lied 600 vers 1 en 2
Intredelied psalm 92 vers 1 en 2
Bemoediging en groet
Lied psalm 92 vers 7 en 8
Kyrie gebed
Glorialied 217 vers 1, 2 en 5
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Jeremia 17 : 5 – 10Lied 139 vers 1, 7 en 8
Schriftlezing: Lucas 6 : 17 – 26
Lied 339 a
Schriftuitleg / overweging
Orgelspel
Lied 1001
Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Slotlied 834
Wegzending en zegen 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.