PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 14 augustus 2022 zondagsnieuws en orde van dienst 14 augustus 2022
Jaargang 23 Nummer 37


Z O N D A G N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 14 augustus 2022
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. R. de Vries uit Almelo.
Ouderling: Joke Aalpol Kerkrentmeester: Jan Berenbroek Diaken: Liesbeth Harms
Koster:Henk Aalpol Organist: Jan Fahner of Peter Slotman.

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we lied 600: 1 en 2

Bloemen in de dienst
gaan als felicitatie naar de heer en mevr. Schukkert, Bernard Roerinkstraat 26, zij zijn 50 jaar getrouwd ; en als groet vanuit onze gemeente naar de familie Ten Oever, De Mans 29.
Beide adressen in Boekelo.
Wij leven mee met:
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
Deze collecte is voor kerk in actie.
Op het uitgestrekte platteland in Egypte is erg veel armoede.
Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de koptische-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst.
In elk dorp werkt de kerk 3 tot 5 jaar samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.
Helpt U mee?


Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 14 augustus.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541t.n.v.College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 14 augustus.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag 21 augustus.
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds.C.de Jonge uit Enschede.

Let op: dienst zondag 28 augustus is in Twekkelo!
Om 10.00 uur.
Staat in de Drieklank anders vermeld.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


14 augustus 2022 Usselo Orde van dienst. Ds. R. de Vries.

Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad
Welkom / mededelingen door ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen en lied
Intochtslied: 212 vers 1, 2 en 4
Bemoediging en groet
Lied: 146 vers 1 en 3
Kyriegebed
Glorialied 146 vers 4 en 5


Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Deuteronomium 5,12 - 15
Lied 314 vers 1 en 2
Lezing: Lucas 13, 10-17
Lied 942
Schriftuitleg
Orgelspel
Lied: 605


Gebeden – dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Collecte (?)
Slotlied: 225


Wegzending en zegen
Orgelspel
Uitgangscollecte
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.