PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 15 mei 2022 zondagsnieuws en orde van dienst 15 mei 2022
Z U N D A G S N I E J S


Oetgave van de Protestantse gemeente in Ossel
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zundag 15 mei 2022, dialectdiens
De liturgische kluur is wit.
Dizzen diens is ok online te volgen.
Ossel: 10 uur Veurganger: Ds. H. Hinkamp oet Lichtenvoorde
Oalderling en kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Diaken: Mieke Lippinkhof,
Köster: Hans Wooldrik, Organist: Jan Fahner

Keersenleed
Bie het aanstekken van de keersen zingen wie vandaag de verzen 1 en 2 van leed 600.

Liturgie
De liturgie hej kreegn bie de duur.
Wiej least oet ’n biebel Marcus 1: 4 -11 en Jesaja 40, 18-31

Bloomen in de diens’
‘N eersten bos bloomen geet dizzen zundag noar Greetje Lubbers in ’n Vretbearg en ’t tweede boeket geet noar Jaap en Hannie Meijer an ’n Laarressingel in de stad. Beide as bliek van metleav’n en groet van oons ammoal.
Wiej leaft mèt,
met alman deet in ’t zeekenhoes lig of op ’n verblief in ’t verpleeghoes is anweez’n, en alle leu deet hoe dan ok nich van hoes könt, of ’n slech bod hebt had. Wie deankt ok an de leu deet wat te vieren hebt en an de jongeleu deet in dizze tied examen mot doon.

Collecten
In ’n diens geet ’n buul roond veur ‘Kerk in Actie’ (Binnenlaans diaconaat, jeugddorp De Glind).
Eam’n in ’n oam scheeten in ‘De Glind’
Het dorp De Glind is nen veilige stea veur jonge leu en keender deet gen hoeskommen hebt, deet niks hebt bie te zetten en deet nums hebt deet good veur heur zoargt. Zee könt op dizze plaats biekommen van de slimme dingen deet ze met hebt maakt. Ze hebt nich alleen ’n dak boam’n ’t heufd en good etten en dreenken, mer ze kriegt ok de tied um tot röst te kommen. Noa zo’n zetje könt ze wier veuroet kieken en wordt ze gengs holpen met wat ze wieder wilt. Hier könt ze wier joonk wean en de narighead achter zich loaten. Der is plaats veur 120 keender in 28 gezinshuuzen.
Help ie ok met?
Ie könt ok biedreagen deur luk oaver te maken op de baankrekkening van de diaconie:
NL 84 RABO0316726532 op naam van Diaconie PG Usselo en zet d’r dan bie ‘collecte 15 mei’. 
Op de schöttel bie de duur kö’j luk geald achterloaten veur dizze keark, de plaatselijke gemeente. Ie ma’jt ok met de baank betalen. Rekkening: NL 84 RABO0316700541 op naam van College van Kerkrentmeesters, ‘collecte 15 mei’.
Wie bunt blie a’j d’r paar ceant bie doot, daankensweerd.

Koffie of thee noa ‘n diens
Noa ofloop van dizzen diens’ is d’r in het verenigingsgebouw geleagenheid um tehoop een köpke koffie of thee te dreenken. Dan kö’w nog eff’n kuiern met mekaa. Doarveur bu’j ammoal van harte oetneudigt.

Diens took’n wek, zundag 22 mei
Twekkelo : 10.00 uur. Veurganger: Ds. C. de Jonge oet Eanske.

Hagepreek
Wie wilt oe neugen veur Hemmelvoart. Dan is der nen Hagepreek bie de femilie Te Riet op ‘n plas in Buurs. A joarenlaank wordt dit organiseert deur de Protestantse gemeente van Hoksebearg-Buurs.
Vanoet Hoksebearg wordt d’r veur dauwtrappers nen fietstoch doar op an organiseerd. At blik dat d’r vanoet Ossel ok belangstelling is, köw dat initiatief oavernemmen en nen fietstoch organiseern noar de boerderiej van de femilie Te Riet an de Zendvelderweg 16 in Buurs.
Het begeent um 9.30 uur. 
A ‘j met wilt fietsen, mö’j Mieke Lippinkhof eamn bod doon.
Pastorale zorg
As d’r pastorale zorg en/of geestelijke hölp neudig is, kö’j aaltied met één van de oalderlingen contact opnemmen. De namen en adressen van de oalderlingen stoat in oons keark’nblad de Drieklank en ok op internet www.protestantsegemeente-usselo.nl

De keark online!
De kearkdiens’n van oonze gemeente kö’j metmaak’n via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
Dizze digitale kearkdiens’n wordt um ’t aander verzoargd deur Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker.

Redactie
As d’r wat neumt möt wodden in het Zundagsniejs kö’j dat deurgeven tut an vriejdag 12.00 uur
biej Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com)
èn biej Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangriek is dat kopij en/of berichten noor beide emailadressen word stuurd!!!!!!
Biej het deurgeven van namen van gemeenteleden deet fillsiteerd möt wodden, deet zeek bint of wat dan ok mö’j Greetje van de Valk op de heugte brengen, gvdvalk.dekker@gmail.com Zee zoargt d’r veur dat namen en adressen biej de redactie terech komt.
Belangriek is dat kopij en/of berichten noar beide emailadressen word stuurd!!!!!!

DE REDACTIE VAN ZUNDAGSNIEJS WEANST OELEU NEN MOOIEN DIENS’ EN DAORNAO NEN GOEIEN ZUNDAG. 

 

 Orde van dienst.2. Goddank, wiej mögt gedenken ’t geheim van onzen Heer,

het heil dat Hee wil schenken, dat niej is altied weer.
Zo vriej van onze zorgen zegt wiej den dag goo’ndag,
bunt bange neet veur morgen, wat dén ok brengen mag.


3. Hee dén in ziene leefde de blomen göf eur kleed,
zal ok zien’ leu zo kleden, Hee kent ons leef en leed.
Gin schepsel wordt vergeaten, Hee höldt het al in stand,
dén voggels göf te eaten, Hee voert ons uut zien’ hand.


Gebed


Collecte


Slotlied Leed 978: 1, 3, 4
1. An Oew, o Heer, heurt alns in’t ronde,
zo wied een menske trekken kan,
de steile barge, deepste gronde,
de zee, het land, oew eeuwig plan.
Van d’ Heer, getuugt de dag en nacht.
Iej hebt ze an’ het lecht’ ebracht.


3. De blomen boeten stoat te bleujen,
de Heer trök eur het feestkleed an.
Ook löt Hee voer as zoad uutstreujen
de vrieje veugle leaft der van.
En zo wördt alns vuur ons töt beeld
dat heuger macht de weld bezeelt.


4. Loat dan mien harte van Oew weazen
en loat miej duur de weld hen goan,
t oog’ wiedwaags lös um zo te leazen
oew tekens dee wiej könt verstoan.
Dan is het eardse leaven good
umdat den hemel miej begroot.


zegen


Dialectdeenst 15 mei, 10.00 uur: Vrömde voggels
Voorganger: ds. Hans Hinkamp
Organist: dhr. Jan Fahner


Welkom


Inleiding op thema


Samenzang Leed 84: 1, 2, 3
1. Gezegend, leefluk, is mie’j Heer
het hoes woar Ie’j oew’n naam en eer
hebt loaten wonnen onder mensken.
Verlangen brandt; het löt neet of,
te kommen in den tempelhof.
Wat zol mien harte meer nog wensken
dan dat ik zingend Oew ontmoot
den leaven is en leaven doot.


2. De zwaalv ‘en muske noa dagtocht
hebt veur eur jong’n oew huus ezocht;
noar ’t zölfde hoes is mien begeren.
Vuur dier en mens doar veiligheid;
miej is ne plaatse toobereid
in het paleis van Oew, mien Here.
Good af de priester den doar deent,
oew hoesgenoot beveurrecht kind.


3. Gezegend dee’t oet oew kracht leaft,
dee noar oew’n tempel zich begeaft,
eur harte wis eur rechte weage.
ze komt hierhen van wied en zied
en treft ze mangs nen dreugen tied,
dan kump per slot der ok wier reagen.
Joa, water welt op uut het zand;
Gods pelgrims drinkt oet ‘d earste hand.


Gebed
Samenzang Leed 216: 1, 2, 3
1. Dit is ne morgen as ooit den earsten,
Fluitende geetlings meldt het in koor.
Dank vuur het zingen, dank vuur den morgen,
beide ontspringt der niej an het woard.


2. Dauw op de earde, zonlecht van boaven,
vochtige goarden, geurig as to.
Dank vuur de vruchte, weiden en beume,
al wel hier kuiert, zut: het is good.


3. Dag van mien leaven, lecht vuur mien’ ogen,
lecht, dat ooit spöllen woar Eden lag.
Dank uutgeloaten iederen morgen
God vuur zien’ schepping: ne niejen dag.


Gedicht Vogels, Anita den Boer-Kosmeier (bewerkt)
De hanen kraait, de doeven koert,
de geetlings zingt, koekoeken loert.
De meeuwen krijst, oelen hebt eur röppe,
muskes dee tjilpt, kauwtjes leaft in tröppe.


Duuzenden soorten met elk eur gedrag,
ieder zien veernkleed. Ze leaft biej dag of nacht.
Ere an unzen Schepper, Zien heerlukken name.
Hee gaf de natuur an ons allen samen.


Muziek orgelspel


1e Biebelleazing Marcus 1: 4 – 11 (uut de Biebel in het Twents)


Uutleg


Samenzang Leed 979: 1, 2, 7, 9, 10
1. De veug’le woont in beume, zie spölt vriej in de locht,
dreumt zörgeloze dreume want God is eur genog.


2. Edragen duur zien oasem stiegt zee soms hoge op
en meugt ter störme roazen: Zien arm venk eur weer op.
7. Ho völ’ te meer meugt mensken zich koesteren biej God.
Wat völt der nog te wensken a-j zo bevuurrecht wordt.


9. Uut God is alle leaven, Hee zörgt en Hee bewaart,
Hee hef ne stemm’ egeaven an al wat leaft op aard’,


10. um hoge op te geaven van Um, oet alle macht.
Loa-w Um de ere geaven en leaven biej de dag.


2e Biebelleazing Jesaja 40: 18 – 31 (uut de Biebel in het Twents)


Samenzang Leed 981: 1, 2, 3, 5
1. Zolang’ der leu bunt op de eerde,
zolang’ de earde vruchten gef,
zolang’ bun Iej ok unzen Vader,
Oew danke wiej vuur al wat leaft.


2. Zolang’ de leu mekaar’ wilt spreaken,
zolang’ wiej vuur mekaar’ bestoat,
zolang’ zöl Iej ons neet ontbreaken,
Oew danke wiej in Jezus’ naam.


3. Duur Ow hebt veug’le zat te eaten,
vol pracht de blomen op het veld,
biej Ow zuuk ik mien onderkommen,
joa, al mien’ dage bunt eteld.


5. Doarumm’ mot alles Oew anbidden,
Oew leefde hef dit all’ ebracht,
Vader, Iejzelf, bunt in ons midden,
O Heer, wiej bunt van oew geslacht.


Ovverdenking


Samenzang Leed 910: 1, 2, 3
1. Mangs zut op ens het lecht weer, den christen, at hee zunk:
den Heer is ’t, dén met vlöggels van leefde um umvenk.
Löp alles ons ok teggen, Hee zal toch goods ons doon.
Hee göf noa alle dreugte een mild en lecht seizoen.
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.