PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 16 januari 2022 zondagsnieuws en orde van dienst 16 januari 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 16 januari 2022
De liturgische kleur is groen
Deze dienst is alleen online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. M. Schepers – van der Poll uit Enschede
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek,
Koster: René Jongejeugd, Organist: Jan Fahner.
De Cantorij onder leiding van Lidy Dekker zal de liederen in de dienst zingen.

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.

Nieuwjaarstoespraak
Jan ter Mors zal aansluitend aan de dienst de nieuwjaarstoespraak uitspreken.

De schriftlezingen
De schriftlezingen zijn: Jesaja 62, de verzen 1 tot en met 5 en Johannes 2, de verzen 1 tot en met 11.

Bloemen in de dienst zijn als groet en bemoediging voor Lien Doeve, De Posten 763,
En voor mevrouw Roerink-Blikker, Bruninksweg 11, zij is 90 jaar geworden.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
De collecte “tijdens de dienst” is voor de diaconie en gaat naar de Protestantse Kerk. De grootste vrijwilligers organisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze kerk zijn mensen actief, zoals kerkrentmeesters, ouderlingen, cantorij, jeugdouderling en diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag kunnen gaan. Onze scriba heeft ook dankbaar gebruik gemaakt van een cursus voor dit belangrijke werk. De nevendienst maakt gebruik van het materiaal en de diakenen gaan naar een diaconale dag, als dit weer mogelijk is. 
De “uitgangscollecte” is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 16 januari. 
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 16 januari.
Uw giften zijn zeer welkom.

Gevolgen strengere coronaregels voor onze kerk:
Het moderamen heeft besloten om de diensten vanuit onze kerk in Usselo voorlopig alleen online te verzorgen.
Via onze website wordt u op de hoogte gesteld wanneer wij weer diensten met u als gemeentelid in de kerk gaan houden.
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

Orde van dienst

Morgenlied: 213, 1 en 4
Bemoediging, groet, drempelgebed
Cantorij: ps. 66, 1, 2, 3.
Kyriegebed
Glorialied: 967, 1,5,6
Gebed
1e Schriftlezing: Jes. 62, 1 - 5 
Cantorij: lied 176, 1 en 3
2e Schriftlezing: Joh. 2, 1 -11
Cantorij: lied 526, 3 en 4
Overdenking
Orgelspel
Gebeden
Slotlied 791, 1, 3, 5 en 6  
Zegen.
Cantorij: Amen. 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.