Zondagsnieuws en orde van dienst 16 juni 2024


                                                                  Z   O   N   D   A   G  S  N   I   E   U   W   S


                                            Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
                                                             (www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 16 juni 2024
 Usselo 10.00 uur
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is  online te volgen.
Voorganger: ds. Wiebke Heeren
Ouderling: Roel ter Borg, Kerkrentmeester: Henk Abbink, Diaken: Tineke Dikken, Koster: Hans Wooldrik, Organist: Peter Slotman, Techniek: Rien van den Broeke
 
Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat als groet naar de heer Berenbroek.
De tweede bos bloemen gaat eveneens als groet naar mevrouw Broen.

Collecte
De diaconale collecte is deze zondag voor De Viermarken in Enschede
Doelstelling:
Het doel van de Stichting is een bijdrage leveren aan de sociaal maatschappelijke integratie van deelnemers en groepen, zoals lichamelijk gehandicapten, verstandelijk gehandicapten, psychosociaal kwetsbaren en langdurig werklozen door middel van het aanbieden van een aangepast werkmilieu op een ecologische boerderij met een educatief karakter en een zekere museale functie.
Onze idealen:
Welkom bij De Viermarken. We geloven dat werken bij ons bijdraagt aan een zinvol bestaan. We kijken naar wat wél kan. We zoeken grenzen op, waar anderen stoppen. We geloven in de talenten van onze mensen en helpen ze deze verder te ontwikkelen. En dat draagt weer bij aan een mooi resultaat voor henzelf en onze klanten. Want zinvol bezig zijn maakt je gelukkiger, productiever en beter.
Iedereen werkt vrijwillig en ontvangen geen beloning voor hun inzet voor de stichting.
Uw gift is daarom heel welkom!

De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code onder deze pagina.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag,
Usselo, 10.00 uur  voorganger: Ds. Jet Lieftink uit Neede

Pastorale zorg
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com.  Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank en op de website.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch
053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !

Orde van Dienst
Mededelingen van de kerkenraad
Tafelkaarsenlied: 600 : 2. 5
Intochtslied:  213 : 1. 2. 3  (staande)
V:        de heer zal bij u zijn 
g:         de heer zal u bewaren
V:        onze hulp is in de naam van de heer
g:         die hemel en aarde gemaakt heeft,
V:        die trouw houdt tot in eeuwigheid
g:         en niet in de steek laat wat hij begon.
A:        amen.  ( de gemeente gaat zitten )
Gebed aan het begin
Lied:  213 : 4 . 5
Gebed om de nood in de wereld
 v: ...daarom bidden wij samen:
G: heer, ontferm u.
Lied:  91a : 1. 2
Gebed om verlichting met de heilige geest
Moment voor ….
Schriftlezing eerste testament:  
Ezechiël 17: 22 - 24
Lied:  psalm 92: 1. 4. 5. 6. 7
Schriftlezing tweede testament: 
Marcus 4: 26 - 34
Lied: 923
Verkondiging
Orgelspel
Lied: 756 : 1. 2. 3. 4. 5 .6
Dank - en voorbede
Stil gebed
Onze vader
Collecte
Slotlied:  863: 3. 4. 5. 6 (staande)
Zending en zegen   
Gemeente zingt: amen ( 3x )

 
terug