zondagsnieuws en orde van dienst 17 september 2023Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 17 september Usselo 10.00 uur, begin Vredesweek; Joods nieuwjaar.
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is online te volgen.
Voorganger: Ds. Ria de Vries uit Almelo.
Ouderling: Roel ter Borg, Kerkrentmeester: Henk Abbink, Diaken: Liesbeth Harms
Koster: Hans Wooldrik, Organist: Jan Fahner, Techniek: Joop Harms

Bloemen in de dienst gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Oosterveld en naar mevrouw Smit.

Orde van dienst
U heeft het misschien al in de kerk gezien. Voor in de kerk staat een groot beeldscherm met de liederen en de schriftlezingen. Daarom wordt de orde van dienst niet meer op het Zondagsnieuws afgedrukt. Wanneer een predikant responsies in de orde van dienst opneemt zullen wij dat wel in het Zondagsnieuws opnemen.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Startzondag 24 september
Thema: Ga je mee of ……. Goa’j met?

Denkt u er aan dat u zich tot dinsdag 19 september kunt opgeven voor de startzondag op 24 september? Dus: Goa’j met?

Tafelgesprekken
Samen eten, de gezelligheid aan tafel genieten en van daaruit het hebben over ... een tekst, een gedicht, een Bijbeltekst. Delen dus, aan tafel en een stuk van wat omgaat in je hart.
Donderdag 21 september is de eerstvolgende avond. Jullie zijn welkom om 18.00 uur en inloop is vanaf 17.45 uur in het verenigingsgebouw. Wij willen uiterlijk om 20.00 -20.15 uur stoppen.
Graag verwachten wij een opgave van tevoren- voor woensdag 20 september. Van harte welkom!
Herma Blik, opgave onder: hermablik@hjb-ict.com of tel. 06-49271654
Wiebke Heeren, opgave onder: wiebkeheeren@hotmail.com of tel. 053 - 2316060

Collectes, Kerk in aktie Marokko en Libië
Deze week wijken wij af van het collecterooster.
Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: afgelopen weekend de aardbeving in Marokko en slechts een paar dagen later de allesverwoestende storm in Libië. In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. De treurige teller staat op vele duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontreddering en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven.
Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, zoals nu in Marokko en Libië. In Marokko werken we samen met twaalf protestantse kerken, onder andere in Marrakech. Graag delen we hun oproep om 
bij te dragen aan noodhulp: voedselpakketten, medische hulp en onderdak. In het rampgebied in Libië helpt Kerk in Actie via een Deense humanitaire organisatie. Omdat de waterleidingen kapot zijn, is er dringend behoefte aan water. Maar ook hier zijn voedsel, kleding en bijvoorbeeld luiers nodig.
Vrijmoedig vragen we u om bij te dragen aan de noodhulp in Marokko en Libië. Want samen zijn we de kerk in actie. 
Daarom is de opbrengst van de collecte tijdens de dienst én de deurcollecte voor de slachtoffers in deze zwaargetroffen landen. Hulp voor de overlevenden is heel hard nodig!

Wilt u zelf een bedrag overmaken, dan kunt u uw gift voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp. 
Dank voor uw betrokkenheid!

U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code op de voorpagina.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO 0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters. Uw giften zijn zeer welkom.


Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag: Startzondag
Usselo 10.00 uur voorganger: Ds. Wiebke Heeren.

Pastorale zorg
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch 053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !

Orde van dienst.

Orde van dienst voor 17 september 2023 Usselo; begin Vredesweek; joods nieuwjaar
Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad
Welkom / mededelingen door ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen en lied
Intochtslied: 281 vs 1, 2, 3 en 4
Bemoediging / groet / drempelgebed
Lied: 281 vs 5, 6 en 7
Kyriëgebed
Glorialied: 287 vs 1 en 5
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Exodus 32 : 7 – 14
Lied: 103 vs 1 en 3
Lezing: Mattheüs 18 : 21 – 35
Lied: 339 a
Schriftuitleg
Orgelspel
Lied: 1012
Gebeden – dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Collecte (?)
Slotlied: 974 vs 1, 3 en 5
Wegzending en zegen
Orgelspel
Uitgangscollecte 
terug