PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 19 februari 2023 zondagsnieuws en orde van dienst 19 februari 2023


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 19 februari
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. Bram Grandia uit Doesburg
Ouderling: Klaas Boersma, kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Diaken: Liesbeth Harms,
Koster: Hans Wooldrik, Organist: Jan Fahner, Kerkdienstgemist: Joop Harms.

Orde van dienst
De orde van dienst staat op de achterzijde

Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat deze zondag als groet en bemoediging naar de heer ten Oever, De Mans 29.
De tweede bos bloemen gaat eveneens als groet en bemoediging naar Anneke Pluimers, Lansinkweg 9.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
Opbrengst Kerk in actie, Noodhulp na aardbeving in Syrië!
De diaconie is verheugd met de opbrengst van de collecte van vorige week. Samen hebben we €782,56 bijeengebracht voor de noodhulp in Syrië. Vanaf deze plaats wil de diaconie u, mede namens de slachtoffers in Syrië, hartelijk danken voor uw gulle gaven.


De collecte tijdens de dienst is bestemd voor stichting Present
Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats, voor 1 dagdeel of voor langere tijd, in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 19 februari. 
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 19 februari.
Uw giften zijn zeer welkom.


Inzamelingsactie ‘Kaarsen voor de Oekraïne’.
Veel mensen in de Oekraïne hebben geen stroom, water en verwarming. Daarom doet de kerk van Usselo ook mee met de actie kaarsen voor de Oekraïne. Oude of bijna opgebrande kaarsen zamelen we in. Deze worden naar de Oekraïne gebracht, en daar omgesmolten, om als kaars of kacheltje te gebruiken.
De gebruikte kaarsen in alle kleuren, soorten en maten kunt u de komende weken inleveren in de hal van de kerk waar een verzamel doos zal staan! Dank daarvoor!     De Diaconie


Een kaartje met Pasen
Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenissen gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2023 organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie deze actie om gedetineerden een kaartje te sturen met Pasen. Het thema van dit jaar is 'Uit liefde voor jou’. Heeft u vorige week een kaart meegenomen en vandaag niet bij u? U kunt de kaart op 26 februari alsnog inleveren bij één van de diakenen.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag, maaltijd van de Heer
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Wiebke Heeren m.m.v. de cantorij.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst
- woord van welkom en mededelingen
- aansteken van de kaarsen, lied 600 vers 1 en 2
- intochtslied, Lied 601
- Bemoediging, groet en drempelgebed
- Psalm 8a (daarna gaat de gemeente zitten)
- kyrie-gebed : na iedere intentie zingen we
lied 367 d

- glorialied : 304
- gebed voordat er uit de Bijbel wordt gelezen
- 1 e schriftlezing : Exodus 22:20-26
- Lied : 320
- 2 e schriftlezing : Matteüs 5 :38-48
- Lied : 339a
- uitleg en verkondiging
- orgelspel
- lied : 1010
- dankgebed, voorbeden, stil gebed,
gemeenschappelijk gebeden Onze Vader

- Na iedere gebedsintentie zingen we:
lied 333 (zonder herhaling)

- inzameling van de gaven
- slotlied: Lied 1014
- wegzending en zegen.-
- Als antwoord op de zegen zingen we:
lied 810 (3 keer)

 


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. W. Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Zondagsnieuws
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.