PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 19 maart 2023 zondagsnieuws en orde van dienst 19 maart 2023


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 19 maart.
De liturgische kleur is roze.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. Jan Hazeleger uit Eibergen.
Ouderling: Lidie Farro, kerkrentmeester: Riette Wissink, diaken: Henk Blik
koster: Rene Jongejeugd, organist: Jan Fahner.

Bloemen in de dienst
De bloemen gaan als felicitatie naar Mevr. Brunnekreeft (zij is 90 jaar geworden) Jan van Elburgstraat 63 en als groet naar de heer en mevr. Van Hummel Wissinksdijk 90.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
Diakonie. 40 dagentijd collecte  Missionair werk 
Ontdekken in de kliederkerk Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken.Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo.Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters. Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

Stiltevieringen (vespers) ‘Op weg naar Pasen 2023’
Tot Pasen is er elke woensdagavond van 19:00 – 19:25 uur zo’n viering. Op 22 maart in het kerkje van Buurse. Stiltevieringen zijn laagdrempelige meditatieve momenten van een klein halfuur waarin stilte omlijst wordt met gebed, Bijbellezing, muziek en zang.
Voor nadere informatie: zie www.pkn-haaksbergen.nl of neem contact op met dominee Wiebke Heeren.

Paasmiddag voor “senioren”. Hiervoor wordt iedereen hartelijk uitgenodigd! De ontmoeting staat. Centraal. Deze middag wordt gehouden op zaterdag 1 april. Vanaf 14.15 uur staat de koffie klaar in ons verenigingsgebouw. Tijdens de koffie kunt u zich hiervoor opgeven of tot en met woensdag 29 maart bij Greetje van der Valk tel: 0534282020 of Mieke Lippinkhof 0534357195.
De Kaarsenactie voor de Oekraïne is gestopt!
Vele kaarsen zijn ingebracht en daarvoor willen we U hartelijk bedanken!
Veel dank aan Anneke en Henk Heino die de kaarsen naar het verzamelpunt brachten! 

Voedselbank.De aktie voor de voedselbank loopt nog door, u kunt uw produkten en de aangegeven doos zetten! Van harte aanbevolen.

De dienst volgende week zondag
Usselo 10.00 uur ds. Wiebke Heeren.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst
Orde van dienst Protestantse Gemeente Usselo
op zondag 19 maart 2023 , zondag “Verheug u” ( Laetare )
Liturgische kleur : roze
Orgelspel Kaarsenlied : Lied 600 : 1 en 2
Woord van welkom door de ouderling
VOORBEREIDING
Aanvangslied : Lied 122 : 1 en 2.
Stil gebed
Bemoediging :
V. : Onze hulp is de Naam van de Ene,
A. : Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. : Die nu en altijd bij ons blijft
A. : En niet loslaat wat Zijn hand eenmaal met ons begon.
Drempelgebed :
V. : Verborgen Aanwezige, Die ons hoedt met Uw goedheid en trouw en ons voedt met Uw visioen van vrede,
A : deel met ons wat U beweegt en doortrek ons met het desem van Uw ontferming waarvan de smaak ons vertrouwd gemaakt is door Jezus Christus, onze Heer Amen
Zingen : Lied 122 : 3
Gebed om ontferming voor de nood van de wereld.
Zingen : Lied 547 : 2, 5 en 6

 


DIENST VAN DE SCHRIFT
Groet :
V. : De Eeuwige zal bij u zijn
A. : De Eeuwige zal u bewaren
Als gebed bij de opening van de Schrift zingen wij : Lied 333 (3x)
Eerste Schriftlezing : 1 Samuël 16: 1 – 13 ( lector )
Zingen : Lied 991 : 1, 3, 6 en 7
Evangelielezing : Johannes 9 : 1 – 13 en 26 – 39 ( lector )
Zingen : Lied 321 : 5 en 7Uitleg en verkondiging
Zingen : Lied 839
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed – Voorbeden – stil gebed – “Onze Vader”
( Bij de voorbeden zingen wij steeds na de woorden
Daarom bidden wij U zingend samen : Lied 367e )
Zingen : Lied 978
UITZENDING EN ZEGEN met een door allen instemmend gezongen AMENOrgelspel

  

 

 

 


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. W. Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Zondagsnieuws
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.