PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 22 mei 2022 Twekkelo zondagsnieuws en orde van dienst 22 mei 2022 Twekkelo
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 22 mei 2022
De liturgische kleur is wit.
Deze dienst is niet online te volgen.
Twekkelo: 10 uur Voorganger: Ds. C. de Jonge uit Enschede
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Liesbeth Harms, kerkrentmeester: Paul Swank
Koster: Gerard Overbeek, Organist: Peter Slotman


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.


Orde van dienst
De orde van dienst vindt u op de achterzijde van dit Zondagsnieuws.
Bloemen in de dienst
De bloemen gaan deze zondag als groet naar mevrouw Roerink-Blikker Bruninksweg 11, en naar mevrouw Ter Horst- Timmer Eikstraat 40 in Hengelo.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
Missionair werk, Oog voor kinderen in pioniersplekken
Kenmerkend voor pioniersplekken van de protestantse kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en badhuis For Youth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteit en goede gesprekken. De protestantse kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerkzijn door heel Nederland.
Helpt U mee?
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 22 mei. 
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 22 mei.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Kulturhus een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 29 mei
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds.H.Wachtmeester uit Hengelo
viering maaltijd v.d Heer (H.A.)


Agenda
Kerkenraadsvergadering
Maandag 23 mei 8 uur: kerkenraadsvergadering in de Gerfkamer.
Hagepreek
Wij willen u uitnodigen om op Hemelvaartsdag een Hagepreek bij te wonen op het boerenerf van Fam. Ter Riet. Al tientallen jaren kent de Protestantse gemeente Haaksbergen -Buurse dit fenomeen. Vanuit Haaksbergen wordt er voor dauwtrappers een fietstocht hier naar toe georganiseerd. Als blijkt dat er ook vanuit Usselo belangstelling voor is kunnen we dit initiatief overnemen en een fietstocht organiseren naar de boerderij van Fam. ter Riet Zendvelderweg 16 bij Buurse.
Aanvang van de dienst is om 9.30 uur. 
Fietst u mee, dan kunt u zich dan uiterlijk vandaag, zondag 22 mei, bij Mieke Lippinkhof opgeven.


Interfaith Luxemburg
Zaterdag 28 mei lopen Olaf Haasnoot en Henk Blik, samen met hun loopcollega Chris van Pareren mee in een onderdeel van de Nachtmarathon in Luxemburg.
De organisatie “InterFaith – Run for a United World ” organiseert ieder jaar – onder beschermheerschap van de Dalai Lama en de kardinaal en aartsbisschop van Luxemburg Jean-Claude Hollerich – een interreligieuze en interculturele marathon voor vrede, binnen het raamwerk van de “ING Night Marathon Luxembourg”. Geestelijken en andere representanten van wereld religies rennen dan één van de onderdelen van de Nachtmarathon.
Het InterFaith evenement biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te begrijpen: de basis voor respect en tolerantie. Vrede tussen religies is een voorwaarde om als mensheid naar elkaar toe te groeien. “InterFaith-Run for a United World ” ondersteund en initieert de samenwerking van culturen en religies in Luxemburg, Europa en wereldwijd. Roel ter Borg gaat mee als chauffeur en ondersteuner van de drie lopers.
Wij wensen hen veel plezier en een goed resultaat in Luxemburg.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
Helaas kunnen de diensten vanuit Twekkelo niet via internet worden uitgezonden.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

 
Twekkelo, 22 mei 2022
Welkomstwoord en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Intochtslied: Psalm 67: 1 en 2
Bemoediging en groet
Lied: Psalm 67: 3
Kyrie-gebed
Glorialied: Lied 645: 1, 2 en 6
Gebed om de opening van de Schriften
Lezing OT: Genesis 11: 26- 12: 9
Lied 805: 1, 2 en 3

 
Lezing NT: Johannes 14: 21-31
Lied 1009: 1, 2 en 3
Preek
Orgelspel
Lied 803: 1, 2 en 6
Gebeden
Collecte
Slotlied: 675: 1 en 2
Wegzending en zegen 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.