Zondagsnieuws en orde van dienst 23 juli 2023Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 23 juli, Usselo 10.00 uur
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is online te volgen.
Voorganger: Ds.Ed de Bruin uit Losser.
Ouderling: Joke Pasman kerkrentmeester: Riette Wissink, diaken: Henk Blik
Koster: Rene Jongejeugd. Organist: Peter Slotman. Techniek: Rien v.d. Broeke

Bloemen in de dienst gaan als groet van de gemeente naar: Jenny Stokkers, Boekelerhofweg 100 en naar mevr.Hamersteen, Velveweg 23.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
De Diaconale collecte is deze zondag voor de plaatselijke gemeente in Usselo!
Samen gemeente zijn is lief en leed met elkaar delen, en daar heeft de diaconie uw hulp bij nodig!


De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag: Usselo 10.00 uur ds. Jan Bouwmeester uit Zeist.


Voedselbank: u kunt in juli en augustus toiletartikelen inleveren.

Pastorale zorg. Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch 053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !


Orde van dienst-


Orde van de Dienst  van de Protestantse Gemeente Usselo
op zondag 23 juli 2023
Orgelspel


Mededelingen ouderling


Aansteken van de kaarsen op de viertafel


Intochtslied Lied 823:1,2,5


Bemoediging en groet


Drempelgebed


Lied 54:1,2


Kyriegebed


Lied 299b (Heer, ontferm U)


Vg: Heer, ontferm U!
G: Heer, ontferm U!
Vg: Christus, ontferm U!
G: Christus, ontferm U!
Vg: Heer, ontferm U!
G: Heer, ontferm U!


Glorialied: Lied 305:1,2,3 

Gebed van de zondag


Jesaja 40:12-25


Lied 825:1,2,3,4


Mattheus 13:24-30 en 36-43


Lied 765: 1 tm 6


Verkondiging


Orgelspel


Lied 923: 1 tm 3


Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader


Collecte


Lied 834:1 tm 3


Wegzending en zegen


Orgelspel

 
 
terug