Zondagsnieuws en orde van dienst 23 juni 2024


                                                                  Z   O   N   D   A   G  S  N   I   E   U   W   S

                                             Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
                                                             (www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 23 juni 2024
 Usselo 10.00 uur
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is  online te volgen.
Voorganger: ds. Jet Lieftink uit Neede
Ouderling: Joke Pasman, Kerkrentmeester: Henk Abbink, Diaken: Henk Blik, Koster: Gerard Roossink, Organist: Peter Slotman, Techniek: Ties Bos
 
Bloemen in de dienst
De bloemen gaat als groet en felicitatie naar mevrouw Lippinkhof-Tichelaar, vanwege haar 85e verjaardag.

Collecte
De diaconale collecte is deze zondag Kerk in Actie, Werelddiaconaat Libanon 
Training in thuiszorg biedt werk en hoop
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren.  
Uw gift is daarom heel welkom!

De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code onder deze pagina.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag,
Usselo, 10.00 uur  voorganger: Ds. Janneke Bekhof uit Hengelo
viering maaltijd van de Heer.

Pastorale zorg
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com.  Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch
053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !

Orde van Dienst
Orgelspel
Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
Woord van welkom, mededelingen en aansteken van de kaarsen
Lied 600: 1 en 2
Zingen: Lied 280: 1, 2, 3, 4 (De vreugde voert ons naar dit huis)
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 84: 1, 3 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer)
Smeekgebed
Loflied: Lied 867 (Looft overal, looft al wat adem heeft)

 
Gebed van de zondag
1e lezing: Job 38: 1-11
Zingen: Lied 850 (Geen taal bij machte U te meten)
2e Lezing: Marcus 4: 35-41
Zingen: Lied 352: 1, 2, 5, 7 (Jezus, meester aller dingen)
Preek
Orgelspel?
Zingen: Lied 119a (Uw woord omvat mijn leven)
Gebeden
Collecte
Slotlied: Lied 423 (Nu wij uiteengaan)
Zegen
 

 
terug