PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 24 juli 2022 zondagsnieuws en orde van dienst 24 juli 2022
Jaargang 23 Nummer 34


Z O N D A G N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 24 juli 2022
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. H.. Cohen Stuart -Fens uit Haaksbergen.
Ouderling:Roel ter Borg , Diaken: Henk Blik Kerkrentmeester: Jan Berenbroek
Koster: Rene Jongejeugd, Organist: Jan Fahner.

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we lied 600: 1 en 2.

Bloemen in de dienst
zijn als felicitatie bestemd voor Mevr. Borgeling, Windmolenweg 113, ze werd 85 jaar.
En voor dhr.Bonke, Bernard Roerinkstraat 71, ter bemoediging.

Mededeling overlijden. Op woensdag 20 juli j.l. is overleden Margot Maria Margaretha Louwman-van Elsland in de leeftijd van 78 jaar.Zij heeft jaren met haar man gewoond aan de Wissinksdijk in Usselo alwaar haar man op 31 maart 2011 is overleden. De laatste jaren verbleef Margot in De Posten in Enschede.
Maandag 25 juli is er gelegenheid om afscheid te nemen en te condoleren van 19.00-19.15 uur in de aula van Afscheidshuis “Het Usselerhof” in Usselo. De afscheidsdienst en begrafenis zullen in besloten kring plaatsvinden.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
De collecte voor de diakonie is voor de plaatselijke gemeente. De diakonie besteedt dit o.a. aan de bloemen die elke zondag worden gegeven, aan de fruitmanden bij de oogstdienst en nog veel meer wat er binnen onze gemeente wordt gedaan om mensen een hart onder de riem te steken.

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 24 juli.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541t.n.v.College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 24 juli.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag 31 juli
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: ds. Oane Reitsma uit Enschede.
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!Usselo, 24 juli 2022
Ds. Hetty Cohen Stuart – Fens, Haaksbergen

Thema: ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE SCHEPPING

Orde van dienst

 • Luchtspiegeling

  Midden in deze woestenij
  van zon, stenen en droog gewas
  zie ik opeens mijn eigen land
  0naangetast door deze brand:
  bleek water, mist over een wei.
  zie ik hoe koel en zacht dat was.
IJl als de dunne, dode maan,
die overdag is blijven staan,
maar meer dan herinneringen,
begeerlijker dan enig ding
zie ik verre waters blinken
trachten mijn ogen het te drinken.

M. Vasalis, uit Parken en Woestijnen.


woord van welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling
de kaarsen op de viertafel worden aangestoken (door de ouderling of door iemand in de kerkzaal)
intochtslied
1. Komt laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep.
Die bloemen, vissen, vogels uit niet tot leven riep;
met nevels als een sluier de groene aarde tooit;
zijn dauw als vreugdeparels over de velden strooit.


2. Die heuvels schiep en dalen waar Hij de aard betrad;
die zon en maan en sterren tot licht gaf op ons pad.
Looft Hem die ook de mensen tot vreugd geschapen heeft,
en die ons onze schulden om Christus’ wil vergeeft.


3. O God die ons in Christus een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade, nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind’ren leven en spelen in Uw hof
en met de eng’len zingen Uw glorie en Uw lof.


Bemoediging en groet

Drempelgebed

Thema: ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE SCHEPPING

kyrie-gebed, eindigend in: zingen Kyrie Eleison 

Gloria Lied 870: 1, 2, 4 en 8 Heilige God, geprezen zij

gebed voordat er uit de Bijbel wordt gelezen

1e schriftlezing (door de ouderling van dienst) Genesis 1: 26 - 31

Lied 823: 1, 2 en 4 Gij hebt o Vader van het leven

2e schriftlezing (door de predikant)1 Korinthe 3: 9b - 15

Lied 823: 5 O God, wij bouwen als ontheemden

uitleg en verkondiging

orgelspel

Lied 992: 1, 2, 3 en 4 Wat vraagt de Heer nog meer van ons

VITAMINEN VOOR DE GEEST EN BALSEM VOOR DE ZIEL
Ik geloof in God
die het licht heeft geschapen
om de aarde bewoonbaar te maken
en mensen tot leven te brengen.

Ik geloof dat aarde en water,
dat alles wat er groeit en leeft
niet is om te vervuilen en te sterven,
maar om te blinken in het licht,
zoals het was in den beginne.


Ik wil geloven in mensen,
geschapen naar Gods beeld
niet voor onrecht en dood,
niet voor angst en geweld,
maar voor geluk geboren
en om lief te hebben.

Ik geloof in die ene man,
Jezus van Nazareth,
die in opstand is gekomen
tegen onrecht en verdrukking,

tegen macht die mensen klein houdt
en hun het licht ontneemt.
Ik geloof in zijn opstand tegen de dood
die hem in leven hield, tot vandaag.


Daarom wil ik opstaan
uit mijn eigen duisternis
en weten dat de dood het laatste woord niet is.
Daarom wil ik hem volgen
in het zoeken naar licht,
in het dienen van mensen
totdat alles is voltooid
en wij leven in vrede.

uit: Een kring van mensen – Michael Steehouder

dankgebed, voorbeden, stil gebed, gemeenschappelijk gebeden Onze Vader

inzameling van de gaven (diakonie of ander doel)

slotlied (wordt staande gezongen) 978: 1, 3 en 4 Aan U behoort o Heer der heren

wegzending en zegen

orgelspel

collecte aan de uitgang van de kerk
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.