PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 24 oktober 2021 zondagsnieuws en orde van dienst 24 oktober 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 24 oktober 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur, Voorganger: ds. J. Stein uit Haaksbergen
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Gerard Roosink,
Organist: Peter Slotman


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we van lied 600 de eerste twee verzen.


De schriftlezingen
Jesaja 59, de verzen 9 tot en met 19 en Marcus 10, de verzen 46 tot en met 52.


Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat als groet en felicitatie naar de heer Timan. De heer Timan is 80 jaar geworden.


De tweede bos bloemen gaat als groet en bemoediging naar mevrouw Wonnink.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
Er wordt
tijdens de dienst gecollecteerd voor de diaconie en de deurcollecte is voor de plaatselijke gemeente.
De collecte voor de diaconie is deze week bestemd voor de plaatselijke Zonnebloem.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op de rekening van de Diaconie: NL84RABO0316726532. o.v.v. Collecte 24 oktober.
Uw bijdrage voor de Plaatselijke Gemeente kunt u overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters:
NL 46RABO 0316700541 o.v.v. Deurcollecte 24 oktober.


De dienst volgende week zondag 31 oktober,
Usselo, Aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds. E. van Houwelingen ut Hengelo.


Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken.
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden door Rien van den Broeke en Joop Harms verzorgd.
Lijkt het u leuk om eens een kijkje te nemen hoe een en ander werkt, kijkt u dan na de dienst even achter in de kerk bij de “regietafel”. Rien en Joop geven u graag uitleg.


Bereikbaarheid van de kerk
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, zijn de werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat en de Boekelosestraat volop in gang. Momenteel zijn de werkzaamheden in de tussen de bebouwde komgrens bij de Lammerinkweg en de bebouwde komgrens aan de Enschedese kant in uitvoering. Hierdoor is onze kerk en het Verenigingsgebouw per auto slecht bereikbaar.
Op onze website vindt u informatie over de diverse werkzaamheden en belemmeringen ten gevolge van de werkzaamheden. Daar zullen wij u ook op de hoogte houden van wijzigingen in de planning.
Kunt u niet naar de kerk komen, denkt u dan aan de mogelijkheid om de diensten online te volgen. Onder het kopje
De kerk online! vindt u de link naar Kerkdienstgemist.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!
Welkom en aansteken van de kaarsen door ouderling
Lied L 287 ‘Rond het licht dat leven doet’ 1,2 & 5
Begroeting 
Lied Psalm 130 ‘Uit diepten van ellende’: 1,3 & 4
Kyrie gebed
Loflied L 305 ‘Alle eer en alle glorie’
Gebed om de Geest
Opstap/kinderwoord
Lezing O T Jesaja 59: 9 - 19
Lied L 859 ‘Schuldig staan wij voor U, o Heer’
Lezing NT Marcus 10: 46 - 52
Verkondiging 
Stilte 
Lied L 925 ‘Wek mijn zachtheid weer’ 4x (orgel, vrouwen, mannen, allen)


Gebeden
Collecte 
Slotlied  L 423 ‘Nu wij uiteengaan’
Zegen Amen, amen, amen.
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.