zondagsnieuws en orde van dienst 28 april 2024Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 28 april 2024
De liturgische kleur is wit.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. Jaap Jonk uit Laren.
Ouderling: Ria Teussink      Diaken: Henk Blik     Kerkrentmeester: Jan Berenbroek
Koster: Rene Jongejeugd     Organist: Jan Fahner       Kerkdienstgemist: Henny Dekker

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar dhr. Farro, Berriehoek 31.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Meeleven predikant.
ds. Wiebke Heeren maakt het naar omstandigheden goed. Wij zijn in gedachten en gebed bij haar.
Contactpersoon is Lidie Farro, bij vragen kunt u haar bellen tel. 06-13714202.

Pastorale zorg
Vanwege de afwezigheid  van ds. Heeren kunt u voor vragen rondom pastorale zorg contact opnemen met ouderling Ria Teussink, tel. 06-14344119
Zij zal u verder helpen met uw vraag en zo nodig contact opnemen met de predikant die ds. Heeren vervangt.

De collecte tijdens de dienst is voor de plaatselijke diaconie.

 De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente. Uw giften zijn welkom!
U kunt uw gaven geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de QR-code.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO 0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.De dienst volgende week: Usselo 10.00 uur ds. Jan Hazeleger uit Eibergen.

Koffie of thee na de dienst U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De kerk online
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20. Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch 053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u allen een fijne zondag en goede week.

Usselo 28 april 2024 vijfde Paaszondag          Orde van dienst.
De voorbereiding
Orgelspel
Woord van welkom
Intochtspsalm 146C :1 “ Alles wat adem heeft love de Here”
Begroeting
Kyrie en Gloria
Gebed van verootmoediging
Loflied 146 C: 4 en 7 “Hij is’t die hemelen zeeën en aarde”
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de bijbel
Lezing Psalm 146
Gezang 146 a: 1 : “Laat ons nu vrolijk zingen”
1 Korinthe 15: 50 t/m 58
Gezang 146a : 3 en 4 “Hij is de Heer de sterke”
Verkondiging
Orgelspel
Gezang 642: 1, 3 en 7 “ Ik zeg het allen dat Hij leeft”
De gebeden en de gaven
Dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk “Onze Vader”
Inzameling van de gaven
Besluit en zegen
Gezang 637: 1 t/m 4 ‘O vlam van Pasen steek ons aan”
Zegen           
Uitleidend orgelspel

 
terug