PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 29 mei 2022 zondagsnieuws en orde van dienst 29 mei 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 29 mei 2022.
De liturgische kleur is wit.
Deze dienst is ook online te volgen.
Voorganger: Ds. H.Wachtmeester uit Hengelo. Viering maaltijd v.d.Heer (H.A.)
Ouderling: Joke Pasman Diaken: Esther Mol Kerkrentmeester: Jan Berenbroek
Koster: Rene Jongejeugd Organist: Peter Slotman.
Bloemen in de dienst
De bloemen zijn bestemd voor Mevr. Egberink , Oude Veenweg 102 zij is 80 geworden.En voor mevr. Smelt , Landsteinerlaan 35 als groet en bemoediging. Zij is terug uit het ziekenhuis.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten: Diaconaat: ook voor jongeren  Diaconaal werk, is dat alleen voor volwassenen? Nee! Jong protestant , de jongerenorganisatie van de Protestantse kerk, en kerk in actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat.De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 29 mei 2022.
Uw bijdrage voor de deurcollecte kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 29 mei 2022.
Koffie of thee na de dienst
U wordt in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.
Dienst zondag 5 juni Pinksteren.
Usselo 10.00 uur ds. H. van Boggelen uit Deventer.
Pastorale zorg.Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.
De kerk online! Te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.
Redactie Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ). Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!! Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

Orde van dienst voor de Protestantse gemeente Usselo, 29 mei 2022 10:00 uur
Orgelspel
Woord van welkom
Aansteken van de kaarsen
Intochtspsalm: 27:1 en 4
Bemoediging, groet en drempelgebed
Zingen: 27:7
Kyrië en gloria: 281:1, 2, 3, 6 en 10
Gebed van de zondag
Schriftlezing: Ex.19:1-7
Zingen: 809
Schriftlezing Joh.14:1-14
Zingen: 655:1, 2 en 5
Verkondiging
Zingen: 657
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Viering heilig Avondmaal
Tafelgebed
Onze Vader
Delen van brood en wijn
Dankzegging
Slotlied: 425
Zegen

 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.