Zondagsnieuws en orde van dienst 3 september 2023Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 3 september Usselo 10.00 uur
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is online te volgen.
Voorganger: Ds. Wiebke Heeren.
Ouderling: Lidie Farro Kerkrentmeester: Henk Abbink Diaken: Mieke Lippinkhof
Koster: Gerard Roossink Organist: Jan Fahner. Techniek: Henny Dekker / Joop Harms

Bloemen in de dienst gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Deen, Henry Dunantlaan 41, en naar de heer en mevrouw Krikke, Oude Deldenerstraat 268.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
De Diaconale collecte: Kerk in actie, Werelddiaconaat, Israël 
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.

De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO 0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters. Uw giften zijn zeer welkom.

U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code onderaan deze pagina.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag: Usselo 10.00 uur voorganger: Ds. Ed de Bruin uit Losser.


Voedselbank: u kunt in september pasta/rijst etc. inleveren.


Pastorale zorg
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch 053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !

Orde van dienst-
Mededelingen van de kerkenraad
Aansteken van de tafelkaarsen
Daarbij zingt de gemeente
Lied: 600
Intochtslied: 275 : 1. 2. 3 (staande)
v: de heer zal bij u zijn
g: de heer zal u bewaren
V: onze hulp is in de naam van de heer
g: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
g: en niet in de steek laat wat hij begon.
a: amen. ( de gemeente gaat zitten )
Gebed aan het begin
Lied: 275: 4.5
Gebed om de nood in de wereld
v: ...daarom bidden wij samen:
g: heer, ontferm u.
Lied: psalm 105: 1. 2. 17. 18
Gebed om verlichting met de heilige geest
Moment voor….
Schriftlezing eerste testament: Jeremia 7 : 21 - 28
Lied: 317: 2. 3
Schriftlezing tweede testament: Mattheüs 17: 14 - 23
Lied: 923
Verkondiging
Orgelspel
Lied: 864 : 1. 3. 4
Dank - en voorbede
Stil gebed
Onze vader
Collecte
Slotlied: 415 (staande)
Zending en zegen
Gemeente zingt: amen ( 3x )
Gebed om verlichting met de heilige geest
Moment voor….
Schriftlezing eerste testament: Jeremia 7 : 21 - 28
Lied: 317: 2. 3
Schriftlezing tweede testament: Mattheüs 17: 14 - 23
Lied: 923
Verkondiging
Orgelspel
Lied: 864 : 1. 3. 4
Dank - en voorbede
Stil gebed
Onze vader
Collecte
Slotlied: 415 (staande)
Zending en zegen
Gemeente zingt: amen ( 3x )


 
terug