PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Zondagsnieuws en orde van dienst 5 maart 2023 Twekkelo Zondagsnieuws en orde van dienst 5 maart 2023 Twekkelo
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 5 maart 2023
Twekkelo: 10 uur Voorganger: ds. W. Heeren
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Paul Swank
Koster: Gerard Overbeek, Organist: Jan Fahner.
Deze dienst is niet online te volgen. Liturgische kleur is paars.
Er is kindernevendienst.

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.

Orde van dienst
De orde van dienst vindt u op dit zondagsnieuws.
Bloemen in de dienst
De bloemen gaan deze zondag als groet naar de heer Oldenhof, en als felicitatie naar de heer en mevr. Prins . Zij zijn 60 jaar getrouwd!
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.
De collecten: zondag 5 maart.
Collecte voor de diakonie: 40 dagentijd collecte-Kerk in Actie-voorjaarszending.
Palestina
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen. 
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 5 maart 2023.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 5 maart 2023.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Kulturhus een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: ds. J. Bekhof uit Hengelo.

Agenda
Stiltevieringen (vespers) ‘Op weg naar Pasen 2023’
Op woensdag 1 maart is de reeks stiltevieringen gestart. Tot Pasen is er elke woensdagavond van 19:00 – 19:25 uur zo’n viering. Elke woensdag in een ander kerkgebouw in: Haaksbergen, Usselo, Twekkelo, Buurse (Kleine Kerkje), Boekelo (Momentum) en de laatste keer Haaksbergen. Op 8 maart in Usselo m.m.v. de cantorij.
Voor nadere informatie: zie de info op onze eigen website of die van Haaksbergen, www.pkn-haaksbergen.nl of neem contact op met dominee Wiebke Heeren.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com.
Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen, namen en adressen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

ORDE VAN DIENST-voor 5 maart 2023 - Tweede zondag van de Veertig Dagentijd

MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD
AANSTEKEN VAN DE TAFELKAARSEN ONDER HET ZINGEN VAN LIED 600: 1. 2
INTOCHTSLIED: 212 :1. 2 3 (staande)
V: De Heer zal bij u zijn
G: de Heer zal u bewaren
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G:die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: en niet in de steek laat wat Hij begon.
A:Amen. ( de gemeente gaat zitten )
GEBED AAN HET BEGIN
LIED: 212 : 4.5
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
V: ...daarom bidden wij samen:
G: Heer, ontferm U.
LIED: Psalm 33 : 6. 7
GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST
MOMENT VOOR DE KINDEREN EN JONGEREN
SCHRIFTLEZING EERSTE TESTAMENT: Exodus 24: 12 - 18
LIED: 825 : 1. 2. 3
SCHRIFTLEZING TWEEDE TESTAMENT: Matteus 17: 1 - 9
LIED: 545 : 1. 2. 3. 4
VERKONDIGING
ORGELSPEL
LIED: 547 : 1. 2. 3. 4. 5
DANK - EN VOORBEDE
STIL GEBED
ONZE VADER
COLLECTE
SLOTLIED: 1010 : 1. 2. 3 (staande)
ZENDING EN ZEGEN
GEMEENTE ZINGT: Amen ( 3x )

 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. W. Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Zondagsnieuws
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.