zondagsnieuws en orde van dienst 7 april 2024Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 7 april 2024 beloken pasen.
De liturgische kleur is wit.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: pastor Carla Berbee uit Enschede.
Ouderling: Roel ter Borg Diaken: Liesbeth Harms Kerkrentmeester: Paul Swank
Koster: Hans Wooldrik Organist: Jan Fahner Kerkdienstgemist: Joop Harms

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar de heer Han Nagenborg, Lammerinkweg 104 en naar onze dominee Wiebke Heeren.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Meeleven predikant.
ds. Wiebke Heeren is na een verblijf in het ziekenhuis op maandag 25 maart weer thuis gekomen. Naar omstandigheden maakt zij het goed. Voor herstel is rust een goed medicijn. We begrijpen dat u met haar meeleeft maar vragen u om geen contact op te nemen via telefoon of Whats App of mail. Een kaart via de post is uiteraard geen probleem en zal haar goed doen en steunen. Wij zijn in gedachten en gebed bij haar.
Contactpersoon is Lidie Farro, bij vragen kunt u haar bellen tel. 06-13714202.

Pastorale zorg
Vanwege het ziekteverlof van ds. Heeren kunt u voor vragem rondom pastorale zorg contact opnemen met ouderling Ria Teussink, tel. 06-14344119
Zij zal u verder helpen met uw vraag en zo nodig contact opnemen met de predikant die ds. Heeren vervangt. 
De collecte tijdens de dienst is voor onze eigen diakonie.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente. Uw giften zijn welkom!

U kunt uw gaven geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de QR-code.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO 0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.

De dienst volgende week: Usselo 10.00 uur ds. Jan Bouwmeester uit Zeist.
Koffie of thee na de dienst U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De kerk online
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20. Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch 053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u allen een fijne zondag en goede week.

Orde van dienst Usselo voor 7 april 2024

tweede zondag van Pasen: Beloken Pasen orgelspel
 1. binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
 2. woord van welkom en mededelingen - ouderling
 3. de kaarsen op de viertafel aansteken -ouderling
 4. intochtslied (staande) LB 632 Dit is de dag vs 1, 2
 5. bemoediging en groet, drempelgebed
         vanachter de tafel (daarna gaat de gemeente zitten)
 1. Korte introduktie en inleiding op deze zondag
 2. kyrie-gebed
 3. glorialied LB 652 Zingt jubilate voor de Heer
 4. openingsgebed
 5. 1e schriftlezing Openbaring 7: 2 17
 6. Lied LB 763 (1,4,5 ) Zij zullen de wereld bewonen
 7. 2e lezing Evangelie Johannes 20:19-31
 8. Lied LB 644 Wanneer wij Hem bewenen
 9. uitleg en verkondiging (op de katheder)
 10. orgelspel
 11. lied LB 116 (1-4) God heb ik lief
 12. dankgebed, voorbeden, stil gebed, gemeenschappelijk gebeden Onze Vader
      - - inzameling van de gaven (diakonie of ander doel)
 1. slotlied (staande) LB 630 Sta op! Een morgen …
 2. wegzending en zegen
 3. met een gezongen ‘Amen’ van de gemeente
 4. Orgelspel
 5. collecte aan de uitgang van de kerk
PS: evt glorialied en slot lied omdraaien


 
terug