PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Zondagsnieuws en orde van dienst 7 november 2021 Zondagsnieuws en orde van dienst 7 november 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 7 november 2021  dankdienst.
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur, Voorganger: ds. O.Haasnoot.
Mmv de cantorij o.l.v. mevr. L. Dekker.
Ook kindernevendienst.
Ouderling: Rineke Overbeek, Diaken: Liesbeth Harms, Kerkrentmeester: Henk Abbink , Koster: Rene Jongejeugd.
Organist: Jan Fahner.

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we van lied 600 de eerste twee verzen.

De schriftlezingen
Eerste lezing uit het O.T. Spreuken 6: 6-11
Tweede lezing uit het N.T. Marcus 4: 26-34

Bloemen in de dienst
De bloemen voor zondag 7 november gaan naar fam. Reef , Twekkelerweg 350 als groet en bemoediging,
en naar Joke Pasman, Haaksbergerstraat 1006 als groet en bemoediging.
Dan zijn er fruit bakjes die staan in het gebouw we hopen dat er gemeenteleden zijn die wat weg willen brengen.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
Toelichting:
Tijdens de dienst is de collecte voor Kerk in Actie- Zending Guatamala.
Sterke en weerbare vrouwen.
Veel vrouwen in Guatamala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum, waar kerk in actie mee samen werkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheidheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding, waarna ze actief kunnen worden in kerk en samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. De vrouwen worden ook geholpen als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld. 
Aan de uitgang is de collecte voor de Plaatselijke Gemeente.
Uw bijdrage voor de Diaconie kunt u overmaken op : NL84RABO0316726532 o.v.v. Kerk in Actie.
Voor de plaatselijke Gemeente is het rekening nummer: NL46 RABO 0316700541.

De dienst volgende week zondag 14 november
Usselo, Aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds. O.Haasnoot.

Koffie drinken Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken. Welkom!

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden door Rien van den Broeke en Joop Harms verzorgd.
Lijkt het u leuk om eens een kijkje te nemen hoe een en ander werkt, kijkt u dan na de dienst even achter in de kerk bij de “regietafel”. Rien en Joop geven u graag uitleg.

Bereikbaarheid van de kerk
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, zijn de werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat en de Boekelosestraat volop in gang. Momenteel zijn de werkzaamheden in de tussen de bebouwde komgrens bij de Lammerinkweg en de bebouwde komgrens aan de Enschedese kant in uitvoering. Hierdoor is onze kerk en het Verenigingsgebouw per auto slecht bereikbaar.
Op onze website vindt u informatie over de diverse werkzaamheden en belemmeringen ten gevolge van de werkzaamheden. Daar zullen wij u ook op de hoogte houden van wijzigingen in de planning.
Kunt u niet naar de kerk komen, denkt u dan aan de mogelijkheid om de diensten online te volgen. Onder het kopje De kerk online! vindt u de link naar Kerkdienstgemist.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

Dankdag 7 november 2021
Welkom en begroeting

Aansteken van de kaarsen met het kaarsenlied 600
1 cantorij, 2 allen

Begroeting
Lied 67: 1

Gebed
Glorialied 714: 1 , 3, 5 cantorij
2, 4, 6, 8 allen
7 voorganger

Gebed om de Geest
Woord voor de kinderen
Lezing: Spreuken 6: 6-11

Lied 719: 1,2 cantorij, 3 allen
Lezing: Marcus 4: 26-34

Lied 719: 4 cantorij, 5 allen

Overdenking

Lied 765: 1, 6 allen
2,4 mannen
3,5 vrouwen

Gebeden, dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader
Collecte

Slotlied 718:1,4.
Zegen
amen, amen, amen

In het verenigingsgebouw staan de verrassingen voor allen van 85 jaar en ouder, wilt u die helpen wegbrengen?
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.