PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 8 augustus 2021 zondagsnieuws en orde van dienst 8 augustus 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 8 augustus 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. H. Cohen Stuart-Fens
Ouderling: Jan ter Mors Diaken: Esther Mol ; Kerkrentmeester: Jan Berenbroek
Koster: Wim Cretier Organist: Jan Fahner

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Wij zijn blij dat wij u ook vandaag weer in onze kerk kunnen ontvangen. Denkt u er aan dat u op uw plaats blijft en dat u ook bij het verlaten van de kerk voldoende afstand van elkaar houdt.
Voor het eerst na lange tijd mag er weer in de kerk gezongen worden.

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we lied 600 uit het Liedboek.

Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken.Wij verzoeken u om ook in het Verenigingsgebouw rekening te houden met de maatregelen rond Corona. Bedenk ook dat de ander liever heeft dat u op afstand blijft. Wilt u dit respecteren?

De schriftlezingen zijn: Jona 2 en Handelingen 27:4-44

De bloemen zijn bestemd als groet en felicitatie voor Mevr. Lohuis- Steenberg Meddelerweg 201  zij is 85 jaar geworden.
Als groet uit de kerk naar de heer en mevr. Brunnekreeft , Jan van Elburgstraat 63 .
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
Aan  de uitgang is er  één collecte . Deze wordt gedeeld en gaat naar Edukans en de Plaatselijke Gemeente. 
 Een kind dat leert is een kind met kansen. Edukans werkt aan grote en kleine projecten voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden . We werken aan gelijke kansen voor jongens en meisjes en staan klaar voor kinderen in nood. Helpt u mee ?
Voor mensen die de dienst thuis bijwonen kunt u eventueel uw gift storten voor Edukans op de rekening van de Diaconie o.v.v. Zondag 8 augustus  Edukans en voor de Plaatselijke Gemeente op de rekening van de kerkrentmeesters Nl45RABO0316700541 o.v.v. Deurcollecte 8 augustus. 

De dienst volgende week zondag 15 augustus
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Dhr. W. Ekker uit Enschede.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

 
PROTESTANTSE GEMEENTE USSELO 8 augustus 2021
ds. Hetty Cohen Stuart – Fens, Haaksbergen

ORGELSPEL
BINNENKOMST DIENSTDOENDE AMBTSDRAGERS

WOORD VAN WELKOM EN MEDEDELINGEN DOOR DE DIENSTDOENDE OUDERLING

DE KAARSEN OP DE VIERTAFEL WORDEN AANGESTOKEN

KAARSENLIED: Lied 600

MUZIEK
de gemeente gaat staan

INTOCHTSLIED Lied 217: 1, 2 en 3 De dag gaat open voor het Woord des Heren

BEMOEDIGING EN GROET
DREMPELGEBED
VERVOLG INTOCHTSLIED Lied 217: 4 en 5
de gemeente gaat zitten

INLEIDING THEMA: Onzekere tijden
KYRIEGEBED

v: ……
Zo bidden wij:
a:
v: ……
Zo bidden wij:

a:

v: ……
Zo bidden wij:

a:

GLORIA Lied 302: 1 en 4 God in de Hoog’ alleen zij eer

DIENST VAN HET WOORD

GEBED VOORDAT ER UIT DE BIJBEL WORDT GELEZEN

LEZING uit de boeken van de profeten Jona 2 - Het gebed van Jona

SCHRIFTLIED Psalm 130: 1 en 3 Uit diepten van ellende
LEZING Handelingen 27: 4 - 44
SCHRIFTLIED Lied 848: 1, 3 en 4 Al wat een mens te kennen zoekt
UITLEG EN VERKONDIGING

IN DE WERELD GEZONDEN ZIJN
Door God gezonden zijn
is altijd maar weer risico's nemen
om echt mens voor een ander mens te worden.


Door God gezonden zijn is overal en met iedereen vieren
dat de dood zich verkeken heeft op het leven van Jezus


Door God gezonden zijn is niet buitenspel blijven staan,
maar jezelf op het spel zetten.


Door God gezonden zijn is op weg gaan van waar je bent,
naar waar je eigenlijk moet zijn.


Door God gezonden zijn is feestmaaltijden bereiden
op gloeiende kooltjes van hoop en verwachting.


Door God gezonden zijn is niet alleen aan mensen ver weg denken
maar vooral ook hier en nu aan de slag gaan.

ORGELSPEL

LIED Lied 900 Nada te turbe - Laat niets je verontrusten (3x)

DIENST VAN ONS ANTWOORD
DANKGEBED - VOORBEDEN - STIL GEBED - ONZE VADER

SLOTLIED Lied 425 Vervuld van uw zegen (staande)
WEGZENDING EN ZEGEN
ORGELSPEL
COLLECTE AAN DE UITGANG VAN DE KERK

 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.