PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 28 april 2019 zondagsnieuws 28 april 2019
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 28 april 2019
De liturgische kleur is wit.
Twekkelo: 10 uur voorganger: ds. W. Janssen uit Losser
Ouderling: Rineke Overbeek Diaken: Mieke Lippinkhof , Kerkrentmeester: Henk Abbink, Koster: Gerard Overbeek , Organist: Peter Slotman.
Na de dienst bent u weer van harte welkom in het Kulturhus voor een kop koffie en thee.
Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we lied 1005 vers 1.


De bloemen gaan als groet en felicitatie naar mevr. Wesseler, -zij is vandaag 80 jaar geworden. En als groet en bemoediging naar mevr.Haarman.
De collecten: 1e collecte is voor de Wonne.
Op 22 april heeft de Wonne haar 40 jarig bestaan gevierd. Wonne betekent geluk, maar heeft ook met wonen te maken.
De Wonne is een religieuze interkerkelijke gemeenschap die zich laat inspireren door Jezus van Nazareth,Franciscus van Assisi, Gandhi en anderen en is gevestigd in een oud klooster in het hartje van Enschede. Dit wordt praktisch gerealiseerd door: het tijdelijk opvangen van mensen in probleemsituaties, het runnen van twee kringloopwinkels en het pogen centrum te zijn voor gebed en bezinning.De Wonne is geen professionele hulpverleningsinstelling. Ze probeert zoveel mogelijk een “groot huisgezin” te zijn. De gasten hebben bijna allemaal een professionele ondersteuning van buiten.
De Wonne draait zonder één cent structurele overheidssubsidie . De gasten dragen naar vermogen bij.Daarom willen wij graag “een steentje” bijdragen voor dit mooie project.
2e collecte Plaatselijke Gemeente.


Agenda:
Gemeente avond 16 mei voorafgaand een Ethiopische maaltijd.Opgave tijdens het koffie drinken of bij Mieke Lippinkhof
19 mei Oecumenische dienst in Momentum met medewerking van de gezamenlijke cantorijen.


Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.


Dienst volgende week zondag 5 mei: Usselo 10.00 uur ds. O. Haasnoot. Viering H. Avondmaal.
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


RedactieHet inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen.
OT: Genesis 4: 1-16 Adams zonen
41De mens, ​Adam, had gemeenschap met ​Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht ​Kaïn​ ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’ 2Later bracht ze zijn broer ter wereld, ​Abel. ​Abel​ werd ​herder, ​Kaïn​ werd ​landbouwer. 3Op een keer bracht ​Kaïn​ de HEER een ​offer​ van wat hij had geoogst. 4Ook ​Abel​ bracht een ​offer; van de ​eerstgeboren​ dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte ​Abel​ en zijn ​offer​ op, 5maar voor ​Kaïn​ en zijn ​offer​ had hij geen oog. Dat maakte ​Kaïn​ woedend, zijn blik werd donker. 6De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? 7Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de ​zonde​ op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ 8Kaïn​ zei tegen zijn broer ​Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. 9Toen vroeg de HEER: ‘Waar is ​Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde ​Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’ 10‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het ​bloed​ van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. 11Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het ​bloed​ van je broer te ontvangen, het ​bloed​ dat jij vergoten hebt. 12Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’ 13Kaïn​ zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar. 14U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’ 15Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En hij merkte ​Kaïn​ met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. 16Toen ging ​Kaïn​ bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van ​Eden.
NT Lucas 24 vers 13 t/m 35 Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel
13Diezelfde dag gingen twee van de ​leerlingen​ op ​weg​ naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig ​stadie​ van ​Jeruzalem​ verwijderd ligt. 14Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18Een van hen, die ​Kleopas​ heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige ​vreemdeling​ in ​Jeruzalem​ die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit ​Nazaret, een machtig ​profeet​ in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten ​kruisigen. 21Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het ​graf​ gingen, 23vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er ​engelen​ aan hen waren verschenen. De ​engelen​ zeiden dat hij leeft. 24Een paar van ons zijn toen ook naar het ​graf​ gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26Moest de ​messias​ al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij ​Mozes​ en de Profeten.
28Ze naderden het dorp waarheen ze op ​weg​ waren. Jezus deed alsof hij verder wilde ​reizen. 29Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30Toen hij met hen aan ​tafel​ aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 32Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons ​hart​ niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33Ze stonden op en gingen meteen terug naar ​Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34die tegen hen zeiden: ‘De ​Heer​ is werkelijk uit de dood ​opgewekt​ en hij is aan ​Simon​ verschenen!’ 35De twee ​leerlingen​ vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.