PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 9 juni 2019 zondagsnieuws 9 juni 2019


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 9 juni 2019 Pinksteren.
De liturgische kleur is rood.


Usselo: 10 uur voorganger: ds. E.de Bruin uit Losser.
Ouderling:Joke Pasman, Diaken: Mieke Lippinkhof; Kerkrentmeester:Riette Wissink, Koster:Rene Jongejeugd , Organist: Peter Slotman.


Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen zijn:  Joel 3:1-5 en Handelingen 2:1-11 en Joh.20:19-23


De bloemen gaan als groet en felicitatie van ons allen naar Mevr. Voorn-Schonewille Zij heeft pasgeleden haar 94 verjaardag gevierd. En ter bemoediging naar mevr. Roerink-Immink.


De collecten:
de eerste collecte is voor  kerk in actie Pinksterzending.
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Y . Van de 60.000 menen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maaar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de bijbel vanuit het chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken  nu aan het Oude testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendinscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.
en de collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
dhr. Cretier die op 13 juni wordt geopereerd,we wensen hem veel sterkte.
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.


Dienst volgende week zondag 16 juni in Twekkelo
10.00 uur: Voorganger: ds. C.G.J. de Jonge.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
Bericht vakantie predikant:
Ik ga komende 3 weken op vakantie naar Amsterdam. we gaan de musea bezoeken en herinneringen ophalen vanuit onze studententijd. Voor noodgevallen kunt u contact opnemen met de ouderlingen of mogelijk met een van de voorgangers uit Haaksbergen, ds Job Stein en ds Gonda Elzenga. Ook kunt u contact opnemen met de uitvaartbegeleidsters Riette Wissink of Nynke van Gelderen. we hopen, dat we elkaar in goede gezondheid weer begin juli kunnen ontmoeten
Vriendelijke groet,
ds. Olaf Haasnoot
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, , Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.


DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE
PINKSTERZONDAG.


Schriftlezingen
1e lezing Joel 3:1-5
1Daarna zal zich dit voltrekken:
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien;
2zelfs over ​slaven​ en ​slavinnen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.
3Dan zal ik tekenen geven
aan de hemel en op aarde:
bloed​ en vuur en zuilen van rook,
4de zon verandert in duisternis
en de maan in ​bloed.
Dan komt de ​dag van de HEER,
groot en ontzagwekkend.
5Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:
op de ​Sion, in ​Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,
zoals de HEER heeft beloofd;
ieder die hij roept zal worden gered.


2e lezing:Handelingen 2:1-11
 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en
zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia,10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 

Evangelielezing Johannes 20:19-23 (voorganger)
19 Op de avond van die eerste dag van de ​week​ waren de ​leerlingen​ bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de ​Joden. ​Jezus​ kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie ​vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De ​leerlingen​ waren blij omdat ze de ​Heer​ zagen. 21 Nog eens zei ​Jezus: ‘Ik wens jullie ​vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de ​heilige​ ​Geest23 Als jullie iemands ​zonden​ ​vergeven, dan zijn ze ​vergeven; ​vergeven​ jullie ze niet, dan zijn ze niet ​vergeven.’


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.