Beleidsplan

Missie

De protestantse Gemeente van Usselo leeft en werkt vanuit het Woord van God. Zij is een pluriforme geloofsgemeenschap met een diversiteit aan geloofsbelevingen. Zij wil een gemeenschap zijn, die zich open opstelt voor een ieder die zoekt naar de relatie God en mens in deze tijd. Daarbij heeft ze een rijke traditie en laat ze zich kennen door te investeren in openheid en gastvrijheid, en verbindingen te zoeken met andere geestelijke of maatschappelijke instellingen.

Beleidsplan

Er zijn drie woorden uit onze missie, die we willen uitwerken in uitdagingen voor de komende jaren. Deze begrippen hebben ieder twee componenten, naar binnen toe en naar buiten. Dit kan vertaald worden in een interne aangelegenheid, als wel  naar een missionaire activiteit.

Openheid

Het begrip openheid komen we tegen bij Jezus, die met mensen eet, waar velen met een boog omheen liepen. Waar anderen hun grenzen trekken en God niet meer ontdekken in de ander, ontdekt Jezus dat de ander ook op zoek is naar God en hij opent de weg
We gaan inhoud geven aan het woord openheid door een gemeente te zijn, waar het voor buitenstaanders goed toeven is. Iedereen zal de gemeenschap mogen ervaren als een stuk warmte en geborgenheid, waar iedereen “thuis “mag komen.
De diensten zullen een open karakter hebben. Daardoor is het voor mensen, die nauwelijks bekend zijn met religieuze beleving of met ons protestantse gemeente zijn, goed om mee te maken wat er gebeurt. Met name de verwelkoming van mensen dient met aandacht te gebeuren. Ieder die mee wil doen is vrij om deel te nemen aan de diensten en de gebruiken. Na de dienst is er koffie / thee drinken in het verenigingsgebouw.
Ondanks de tijden, waarin steeds minder mensen naar de kerk toe willen komen, zullen we als kerkgemeenschap wat meer diversiteit in de dienst moeten brengen. Daardoor kunnen  verschillende groeperingen zich aangetrokken gaan voelen bij onze gemeente.
Openheid als missionaire activiteit betekent dat we ons laten zien, als een kerkgemeenschap die zich opent voor wat er in de wereld gebeurt veraf, maar ook heel dichtbij wat er in onze buurt gebeurt. De gemeente maakt inzichtelijk waar ze voor staat en wat zij ziet als kerk zijn in deze wereld.

Gastvrijheid

Het begrip gastvrijheid stamt al uit de periode van Abraham, Door zijn gastvrijheid te tonen aan mensen die op het heetst van de dag voorbij komen, geeft hij onderdak aan engelen, die een boodschap hebben van een nieuwe toekomst. Gastvrijheid betekent, toelaten van mensen en aandacht hebben voor mensen. Dit is belangrijk voor mensen, die anders geen onderdak zouden vinden. Dat kunnen mensen zijn, die geestelijk hun huis zijn kwijt geraakt en nu op zoek zijn naar een Godshuis, dat onderdak voor hen biedt. Het kan ook om materiële zaken gaan als uitzetting of dreiging van uitzetting.
Gastvrijheid in de missionaire betekenis staat voor het onderdak geven aan projecten waarbij mensen geen dak boven het hoofd meer hebben of in een situatie geraken om  een ander onderkomen te zoeken. Wanneer het niet binnen onze gemeente te bewerkstelligen is, gaan we samen werken met andere projecten, die dichtbij ons in de buurt zijn.

Verbondenheid

Verbindingen maken tussen mensen , gaat uit van het woord Verbond. We zijn verbonden met de Eeuwige en met elkaar doordat we in de zoektocht elkaar kunnen vinden. Er zijn verhalen genoeg over het verbond. Verbond heeft te maken met een verbinding, die er gemaakt wordt tussen God en mensen en mensen onderling. De verbondspartners bewijzen hun verbondenheid door trouw aan het verbond te blijven en zo trouw aan elkaar. In deze tijd zijn langdurige verbindingen vaak verbroken. Er moet weer sprake zijn van verbondsvernieuwing, waarbij mensen een bepaalde tijd besluiten om dezelfde koers uit te zetten.
Het verbond met God duidt eerder op een geheimenis, waarin er inzet en betrokkenheid van beide zijden wordt gevraagd.
Verbondenheid met andere gemeenten kan goed zijn als het om een bepaalde koers gaat, waarbij je elkaar tot hulp kan zijn. Het is van belang aan te geven wat je met elkaar wilt bereiken, zodat ook duidelijk is wat de doelstelling is.
De gemeente is als gemeenschap van mensen heel verschillend. Ieder heeft zijn of haar eigen geloofsbeleving. Die komen in gesprekken bij elkaar. Daar zullen verschillen onderzocht kunnen worden en verschillen zullen er altijd blijven. Het samen zoeken geeft verbondenheid en het samen onderweg zijn kan de verbondenheid doen toenemen. Er zullen activiteiten gedaan moeten worden om de verbindingen te versterken. Daarbij gaan we uit van een kerngroep, die verbindingen legt met de mensen buiten haar groep. Iedere nieuwe verbinding heeft een risico in zich. Dat risico zullen we telkens nemen in de hoop, dat we invulling kunnen geven aan het woord verbondenheid. In het verhaal van de Emmaüsgangers is het Jezus zelf die in hun midden komt.
Verbondenheid als missionaire taak maakt, dat verbindingen worden aangegaan met allerlei groeperingen in de samenleving, die  ook streven naar het doel dat wij voor ogen hebben. We sluiten niemand zomaar uit, integendeel we laten van ons horen, dat we die kant uit willen gaan en zoeken actief contacten.

Uitdagingen voor  de jaren 2020 - 2025.

De kernwoorden uit het afgelopen vijf jaren plan,  “Open, Gastvrij en Verbonden”, zijn inmiddels bekende begrippen geworden. Dankzij de inspanning van de vele vrijwilligers en leden van de gemeente, is daadwerkelijk invulling gegeven aan meer dan 56% van de veranderingspunten. Reden genoeg om de kernwoorden voor het komende vijf jaren plan te handhaven. Wel moeten we een nieuwe impuls geven aan deze begrippen, we moeten

“De gang erin houden”! .

Daarvoor zullen we een aantal veranderingspunten uit het “oude” plan in het  nieuwe beleidsplan 2020-2025 overnemen.
Maar er zijn ook nieuwe  initiatieven nodig. Er zijn nieuwe ideeën gepresenteerd onder de begrippen “Open, Gastvrij en Verbonden”. Als voorbeeld kan het project “Reach Another Foundation” worden genoemd, om aan te tonen hoe we als PGU verbonden kunnen zijn met de allerarmste  mensen in de samenleving van Ethiopië.  
Steeds weer zullen we als gemeente moeten zoeken naar nieuwe mogelijkheden en uitdagingen om inhoud te blijven geven aan de vertrouwde begrippen “Open, Gastvrij, en Verbonden”


RvdB


 
terug