PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
De kerkrentmeesters De kerkrentmeesters


Het werk van de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Usselo beslaat drie terreinen:
- gebouwen
- mensen
- geld


De gebouwen
Daar is in de eerste plaats het kerkgebouw. Dat moet uiteraard geschikt zijn voor de zondagse erediensten. Maar ook trouw- en rouwdiensten vinden er plaats, en bovendien moeten cantorij, koren en orkesten er kunnen functioneren.
Verder is er het Verenigingsgebouw, waar niet alleen kerkelijke, maar ook wereldse activiteiten plaats vinden. De cantorij repeteert er, er worden recepties gehouden voor bezoekers van bruiloften, condoléances ter gelegenheid van begrafenissen en crematies. Een toneelvereniging repeteert er, er vergadert een werkgroep van de “Dienst Landelijk Gebied” over de ruilverkaveling enz.
En er is nog het voormalig kerkgebouw in Boekelo. Als de MultiFunctionele Accommodatie “De Zweede” opgeleverd wordt zal dat gebouw hoogstwaarschijnlijk zijn functie verliezen; maar nu wordt het nog gebruikt: de Dorpsraad van Boekelo houdt er zijn vergaderingen, en fungeert als onderverhuurder voor verschillende andere verenigingen.


De mensen
Onze Protestantse gemeente Usselo is ook werkgever. Dat werkgeverschap is vanuit de kerkenraad gedelegeerd aan de rentmeesters. Het gaat daarbij zowel om betaalde als onbetaalde functies.
De gemeente heeft op het moment van schrijven van dit artikel in betaalde dienst:
Peter Slotman, organist
Marion Röber, dirigente van de cantorij
Ds. Olaf Haasnoot, predikant
Verder beschikt de gemeente over een aanzienlijk aantal vrijwilligers. Daarvan noem ik hier:
De vier kosters: Henk Aalpol, Harm Dams, Gerard Roossink en Hans Wooldrik
Sjouke Veenbaas, tuinman.
Henk Siepel voor de ledenadministratie
Het beheer van het Verenigingsgebouw: Riëtte Wissink
De bijdragen-administrateur: Coen Nijkamp, zie iets verderop.
Er gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Kerkrentmeesters nog meer binnen onze gemeente, zoals b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de kerk, het Verenigingsgebouw en de pastorie; het schenken van koffie en thee na de kerkdiensten en begrafenissen en crematies, soms voor een vergoeding. Ook het schoonmaken van kerkgebouw en Verenigingsgebouw wordt gedaan door vrijwilligers; alleen het ‘grote werk’ wordt uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf.


Het geld
Kerkrentmeesters geven niet alleen maar geld uit. Dan zou iedereen wel kerkrentmeester willen worden. Ze moeten ook zorgen dat er geld binnenkomt; en dat inkomsten en uitgaven een zeker evenwicht vertonen.
De grootste inkomensbron is de actie “Kerkbalans”. Veel werk wordt daarbij verzet door de bijdragen-administrateur, Coen Nijkamp, die zelf echter géén kerkrentmeester is. Overige inkomstenbronnen zijn: collectes, opbrengst van vermogen, incidentele giften van gemeenteleden.

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.