De diaconie

Binnen de Protestantse Gemeente Usselo bestaat de diaconie uit 4 personen. Als u hier klikt komt u bij  “Drieklank”, het kerkblad van de gemeente. Daar vindt u de namen en enkele andere gegevens van de diakenen op een van de laatste pagina’s.

In het Nieuwe Testament komt het griekse woord “diaconia” regelmatig voor. Het betekent “dienst”. Oorspronkelijk had dit vooral betrekking op “dienen aan tafel”. Vandaar dat diakenen bij de viering van het avondmaal nog steeds een belangrijke rol vervullen. Later kreeg “dienen” ook de betekenis van “helpen waar geen helper is”.
Het is hier niet de plaats om de geschiedenis van de diaconie vanaf de tijd van de eerste christengemeenten te behandelen. Maar een aardig artikeltje hierover vond ik op de website van de protestantse gemeente van Zaamslag, u kunt het vinden als u hier klikt.

Diakenen zijn vaak uitvoerend bezig. De kerntaak van de diaconie is dat zij zich inzet voor mensen in nood, dichtbij en veraf; en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Dat is trouwens uitdrukkelijk de taak voor de gemeente als geheel. De diaconie heeft hierin een stimulerende en toerustende taak, en schept de mogelijkheden voor gemeenteleden om mee te doen.
Op de website van de PKN (als u hier klikt komt u op de homepage van de PKN) kunt u lezen hoe deze opdracht op allerlei manieren, en op allerlei fronten, wordt aangepakt, bijvoorbeeld via Kerk in Actie (klik hier)
U begrijpt wel dat de diaconie van de PKN-gemeente van Usselo, vergeleken met wat er landelijk gebeurt, op bescheiden schaal opereert. Dit artikel wil u informeren wat de diaconie van onze gemeente, binnen de regelingen zoals die in de PKN gelden, allemaal doet.

Helpen waar geen helper is
Tijdens de kerkdienst zijn het de diakenen die collecteren. Natuurlijk wordt er niet lukraak gecollecteerd:  de diaconie beschikt over een lijst met goede doelen die vanuit de landelijke PKN worden aanbevolen. Daarnaast zijn er goede doelen die zich plaatselijk aandienen. De diaconie maakt hieruit een keuze, waarbij het accent ligt op plaatselijke goede doelen. Goede doelen die structureel, min of meer jaarlijks, worden gesteund zijn bijvoorbeeld Tactus (hulp voor kinderen van verslaafde ouders), Present “Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden”, De Wonne (opvang van mensen in probleemsituaties), de Leendert Vriel Stichting (voor vrijwillige palliatieve terminale zorg), Timon (jeugd- en jongvolwassenenzorg), het city-pastoraat,  “een plek in de binnenstad voor iedereen die wil praten over zijn zorgen, plezier, leven of geloof”.
Als u klikt op de in rood weergegeven namen van de genoemde instellingen kunt u er meer over lezen.

Behalve collecteren organiseert de diaconie ook nog enkele andere activiteiten:
-  Een Kerstmarkt, waarvan de opbrengst naar een van de goede doelen gaat.
- Ter gelegenheid van de “Dankdag voor gewas en arbeid’ worden er fruitmanden samengesteld, die verspreid worden onder gemeenteleden die 80 jaar zijn of ouder als groet van de gemeente.
- De Open Venster middagen. Voor de oudere gemeenteleden organiseert de werkgroep ''Open Venster'' in de veertigdagentijd (vóór Pasen) en in de adventstijd (vó ór Kerst )een gezellige middag met een mediatief moment.

De diaken en de liturgie
Het diaconaat is nauw verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol:
De diaken doet mee met de voorbeden voor de noden in de wereld.
Genoemd werd al dat de diakenen collecteren; maar ik onderstreep graag dat collecteren ook deel uitmaakt van de liturgie.
De diaken doet mee met de voorbereiding en het uitdelen bij het Avondmaal.

De diaken als bestuurder
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Ook diakenen maken dus deel uit van het bestuur van de gemeente.

terug