PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Profielschetsen
Profielschetsen

De profielschets van de  Protestantse Gemeente Usselo kunt u hier downloaden
De profielschets van de PKN Haaksbergen-Buurse kunt u hier downloaden
De profielschets van de nieuw te beroepen predikant kunt u hier downloaden

De profielschetsen van de Protestantse Gemeente Usselo en van van de nieuw te beroepen predikant kunt u hieronderook online lezen

Profielschets van de Protestantse Gemeente Usselo.

Structuur van de Gemeente.
De Protestantse Gemeente Usselo omvat de dorpen Usselo en Boekelo en de buurtschappen Broekheurne, Rutbeek en Twekkelo. Ook een groot aantal mensen uit de stad Enschede maken deel uit van de PG Usselo. De Gemeente ligt voor het grootste deel op het gebied van de burgerlijke gemeente Enschede en een klein gedeelte ligt op dat van Hengelo.
De eredienst wordt gehouden in de kerk te Usselo aan de Haaksbergerstraat. In 2009 heeft er een grondige renovatie plaats gevonden en er is een moderne, multifunctionele kerkzaal ontstaan. Een aantal malen worden er diensten gehouden in de Johanneskerk in Twekkelo. Ook staat naast de pastorie ons verenigingsgebouw waar zondag na de eredienst met de gemeenteleden koffie wordt gedronken. Het gebouw wordt tevens verhuurd voor sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten.

Per 01-01-2020 telde de Gemeente 547 leden (385 pastorale eenheden). Van deze leden is ongeveer 30% actief. De P.G. Usselo is een echte plattelandsgemeente.
Usselo is vooral agrarisch ingesteld, maar Boekelo heeft een forensisch verkeer met Enschede en Hengelo. De kleur en ligging van de gemeente is pluriform, Midden Orthodox.

Geografisch is het een uitgestrekte gemeente ten zuidwesten van Enschede/Hengelo.
In Usselo is een openbare basisschool. Er zijn diverse soorten vervolgonderwijs in Enschede/Hengelo mogelijk, alsmede een hogeschool en een universiteit in Enschede. Enschede is per fiets en/of openbaar vervoer (busverbinding) goed bereikbaar. Van cultuur kan op korte afstand in Enschede en Hengelo genoten worden: In beide gemeenten zijn schouwburgen, musea, muziekcentra en bioscopen gevestigd.

De Kerkenraad.
De kerkenraad bestaat uit 1 predikant, 4 diakenen, 5 ouderlingen en 4 ouderling-kerkrentmeesters. Er is nog een notuliste, een kerkrentmeester en een beleidsmedewerker maar deze hebben geen zitting in de kerkenraad. Van de genoemde kerkenraadsleden zijn er 7 vrouw en 7 man.
Tevens is er een aantal pastorale medewerkers bij onze gemeente betrokken.
De kerkenraad vergadert zes keer per jaar.
De ouderlingen hebben hun eigen wijk en worden bijgestaan door zgn. wijkwerkers.

Predikant.
Onze predikant heeft momenteel een dienstverband van 60 %.
Hij woont in onze eigen pastorie, gelegen tussen onze kerk en het Verenigingsgebouw deze zijn omgeven door veel groen. De kerk, de pastorie en he Verenigingsgebouw staan aan de voormalige N18 die in 2021 wordt ingericht als 30 km straat met een dorsplein.

Kerkdiensten.
Meestal vindt de kerkdienst plaats in Usselo. Een aantal zondagen per jaar is de dienst in de Johanneskerk in Twekkelo. Eén à twee maal per jaar is er een oecumenische dienst in de voormalige Marcellinuskerk in Boekelo.
Wij streven naar minstens één gezinsdienst, waarin de jeugd participeert, per jaar.
De diensten in Usselo kunnen worden gevolgd via Kerkdienstgemist.nl.
De meeste diensten worden momenteel geleid door onze predikant. In verband met de cao voor predikanten moet er voor 17 zondagen een gastpredikant worden uitgenodigd. Dit levert tot op heden geen problemen op. De kerkdiensten worden bijgewoond door gemiddeld 60 personen. De diensten worden ook op CD vastgelegd, zodat gemeenteleden die aan huis gebonden zijn, deze diensten op een later tijdstip kunnen beluisteren. Na de dienst neemt de predikant persoonlijk afscheid van de kerkgangers. Na afloop van de dienst is er voor iedereen, die dat wil, koffie/thee in het verenigingsgebouw. Hier vinden dan gesprekken plaats over de dienst en andere zaken die van belang zijn.Een aantal keren per jaar verleent de Cantorij medewerking aan de kerkdiensten.
De Maaltijd van de Heer wordt meerdere keren per jaar gevierd. Hiervoor wordt iedereen die aanwezig is uitgenodigd.
Er is een Jeugdkerk voor 12-plussers en een Kindernevendienst.
Rouwdiensten vinden ook in de kerk te Usselo plaats. De Hervormde Begraafplaats ligt aan de overkant van de Haaksbergerstraat. Deze begraafplaats was een aantal jaren geleden nog in bezit van de kerk, maar is overgedragen aan de Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo.

Kerkblad.
Onder eigen redactie en in eigen beheer verzorgt de gemeente zes maal per jaar het kerkblad “Drieklank”. Op elk adres van de gemeenteleden wordt dit blad door de wijkwerkers bezorgd. In “Kerk en Stad”, het kerkblad van de P.G. Enschede, heeft de P.G. Usselo een eigen rubriek. Gemeenteleden kunnen zich hierop abonneren.
Elke zondag is er een zondagsbrief met actuele informatie voor de kerkgangers. We hebben een eigen website. Hierop staat de belangrijkste informatie van de P.G. Usselo en wordt de zondagsbrief geplaatst, tevens een digitale versie van de Drieklank.

Bezoekwerk.
Voor een goed contact in de gemeente is het huisbezoek van de predikant onontbeerlijk. De predikant wordt daarbij niet begeleid door een ambtsdrager. Gemeenteleden die 85 jaar en ouder zijn worden rond hun verjaardag bezocht.
Zieken krijgen naar behoefte bezoek en wekelijks doet de predikant een ronde in de ziekenhuizen.
Als er werk blijft liggen verzorgen kerkenraadsleden en/of pastorale medewerkers ook huisbezoeken.

Catechisatie en jeugd.
Helaas is het zo dat er al een groot aantal jaren geen catechisanten zijn.
Er vindt wel vorming plaats in gespreksgroepen, die door belangstellenden worden georganiseerd.
Op de eerste zondag van de maan komt een groep jongeren tijdens de dienst bij elkaar, met begeleiding, in de zgn. jeugdkerk. Tevens is er op die zondag een oppas/kindernevendienst.

Verenigingen.
De Gemeente heeft een groep die actief is in het Open Venster werk. Deze groep verzorgt voor de Oogstdienst fruitmandjes, die na de dienst door kerkbezoekers naar ouderen worden gebracht. In de tijd van Pasen en Kerst organiseert zij ook ouderenmiddagen.

 
 
Gezamenlijke protestantse kerken van Usselo en
Haaksbergen-Buurse

Profielschets voor de nieuw te beroepen predikant
(M/V)
Algemeen
Vanwege het emeritaat van onze gezamenlijke predikant in december 2021, willen de Protestantse gemeenten van Usselo en Haaksbergen-Buurse gezamenlijk weer een fulltime predikant(e) beroepen die deze twee gemeenten gaat dienen; 50% in de ene en 50% in de andere. De gemeenten hebben hiervoor een samenwerkingsverband opgezet en zijn op zoek naar een enthousiaste predikant(e) die samen wil bouwen met de collega predikant uit Haaksbergen, de beide kerkenraden en alle gemeenteleden aan een toekomstbestendige kerk. De nieuwe predikant(e) zal gaan wonen in de pastorie van de Protestantse Gemeente in Usselo.

Eredienst.
De nieuwe predikant(e):
 •  Is een inspirator,
 •  Exegeet en pastor.
 •  Verstaat kerkelijke taal maar spreekt met woorden van nu.
 •  Is liturgisch inventief.
 •  Betrekt gemeenteleden van jong tot oud bij de uitvoering en gaat op een plezierige, interactieve manier met ze om in de diensten.
 •  Weet anderen te overtuigen dat naast traditie, nieuwe vormen behulpzaam kunnen zijn.
 •  Vindt inhoud, vormgeving en muzikale invulling belangrijk.
Organisatie en beleid.
De nieuwe predikant(e):
 • Is in meerdere opzichten een bruggenbouwer (tussen leeftijdscategorieën, verschillende geloofsgemeenschappen, burgerlijke gemeenten tussen Haaksbergen en Usselo, …)
 • Heeft kennis en affiniteit met moderne vormen van Social Media om voortrekker te zijn in nieuwe vormen van jeugdwerk die aansluiten bij de hedendaagse samenleving.
 • Is flexibel en veerkrachtig; er wordt een goede samenwerking met de kerkenraden, de pastorale medewerkers, de Haaksbergse collega en de Haaksbergse cantor-organist
 • verwacht.
 • Draagt bij aan de in gang gezette veranderingen en bewegingen binnen beide gemeenten en is in staat om vastgeroeste waardes en routines te doorbreken.
Pastoraat en Diaconie
De nieuwe predikant(e):
 • Heeft veel aandacht voor ouderen en voor nieuw ingekomenen.
 • Heeft een brede belangstelling voor de jongeren, ook al komen deze niet meer zo trouw naar de kerk.
 • Geeft blijk van maatschappelijke betrokkenheid en streeft naar een sterke verbinding met de samenleving.
 • Kan omgaan met de diversiteit binnen onze gemeenten; ‘boeren, burgers en buitenlui’.
 • Heeft oog voor de noden dichtbij en veraf
Vorming & Toerusting en Oecumene

De nieuwe predikant(e)
 • Neemt initiatief in het verder uitbouwen en ondersteunen van de verschillende activiteiten en werkvormen.
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.